Jaarvergadering 2010 Van de penningmeester Adviesgroep Doelenveld/Yxie De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 28 april a.s. in de Sociëteit Varnebroek 31De agenda vindt u hierbij geplaatst. Bijzonder hierin is het afscheid van voorzitter Harold Bos, dat met enig ceremonieel plaats zal vinden. Agenda van de algemene jaarvergadering op woensdag 28 april 2010 Aanvang: 20.00 uur, inloop: 19.30 uur, locatie: sociëteit Varnebroek 31 1. Opening en mededelingen 2. Notulen van de algemene jaarvergadering 2009 3. Jaarverslag 2009 4. Toelichting op de werkgroepen 5. Financieel verslag 2009 en begroting 2010 door de penningmeester 6. Verslag van de kascontrolecommissie 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 8. Uitreiking van de Oud-Alkmaarprijs 9. Bestuursverkiezing. A.V. Janssen, K. Tiebie en J. Nachbar treden af volgens rooster. Zij stellen zich opnieuw beschikbaar. De heer H.D.E. Bos treedt af als voorzitter. Kandidaten voor de functie van voor zitter dienen dit tot uiterlijk drie dagen van tevoren schriftelijk bekend te maken aan het bestuur. Het bestuur draagt voor de heer L. Spaans, voorzitter van het college van bestuur CSG Jan Arentsz te Alkmaar en Langedijk. 10. Rondvraag 11Sluiting van de vergadering om ongeveer 21.00 uur. Pauze Na de pauze wordt er een lezing gegeven door de heer drs. H.D.E. Bos met de titel: 'De geschiedenis van de sociale woningbouw vanaf 1940'. Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten. Stukken behorende bij de vergadering worden ter plekke uitgedeeld en zijn tot 24 uur voor aanvang van de verga dering schriftelijk of per email op te vragen bij de secre taris. Annelies Veronica Janssen, secretaris Een kort verslag van ledenadministratie en financiën over het jaar 2009. Het aantal leden op 1 januari 2009 bedroeg 1131. Door verhuizing, bedanken, overlijden en andere oorzaken nam het aantal leden in 2009 met 53 af. Door aanmelding van 85 nieuwe leden konden we het jaar afsluiten met 1163 leden. Daar een groot aantal leden meer betaalt dan het minimumbedrag van 17,00 is er een totaal aan contributie ontvangen van 20.942,00. Daarnaast waren er andere inkomsten zoals rente, verkoop exemplaren 'Oud Alkmaar' en dona ties. Het totaal aan inkomsten bedroeg 30.868,76. De totale uitgaven bedroegen 29.064,13. Ondanks de lage rente is het jaar 2009 afgesloten met een voordelig saldo van 1.804,63 Wim van der Molen De Historische Vereniging Alkmaar (HVA) staat positief tegenover de deelname aan adviesgroepen, indien het projecten betreft waarin het cultureel erfgoed van de stad een rol speelt. Helaas is de HVA bij het participatie traject van de adviesgroep Yxie tot de conclusie gekomen, dat de speelruimte om tot verbeteringen voor de plannen voor Yxie op het Doelenveld te komen feite lijk niet aanwezig is. Doordat de gunning van de bouw opdracht voor de nieuwbouw van Yxie reeds tot stand is gekomen, bestaat er in de praktijk nauwelijks ruimte om via participatie tot verbetering of optimalisatie van het nieuwbouwplan en het inrichtingsplan voor het Doelenveld te komen. In de eerste fase van het participatietraject, waaraan de HVA actief heeft deelgenomen, kwam het voorlopige ontwerp te vroeg of er is veel te laat advies over de Nota van Uitgangspunten gevraagd. Het gevolg is dat het advies van de adviesgroep grotendeels genegeerd werd en onvoldoende met argumenten werd weerlegd. HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 26 Oud Alkmaar 2010

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2010 | | pagina 28