titelpagina behalve de naam van de uitgever, drukker of boekverkoper ook een omschrijving van het adres afgedrukt. Vaak werd de straatnaam vermeld, en soms ook de naam van het pand waarin het bedrijf werd uitgeoefend, een naam die op een uithangbord voor iedereen zicht baar aan de gevel was bevestigd. In de STCN zijn bij de gegevens van de boek- drukkers/-verkopers, in de zogenaamde drukkersthesaurus, alle vermeldingen die in de boeken voorkomen genoteerd. Ruim 50 van de 86 Alkmaarse drukkers/boek verkopers hebben in een of meer van hun boeken naast hun naam ook hun adres vermeld. De meeste bedrijven waren gevestigd in de Langestraat, aan de Platte Stenenbrug bij de Vismarkt, aan de Houttil, het Verdronkenoord en de Mient. De panden droegen beeldende namen als De Boekdrukkerij, De Vinder van de Druk kunst, De Koninklijke Profeet David, De Gekroonde Drukpers, De Beslagen Bijbel of De Stapel Papieren. De adressen konden zeer uitvoerig zijn. Zo legde Rem Jansz. Boerman in zijn boeken, gedrukt tussen 1655 en 1664, uit waar zijn bedrijf, De Boecke-druckerye te vinden was: "voor aen in de Langhe-straet, by de Steene-brugh". Pieter de Meester drukte in 1619 een boekje voor Thomas Pietersz. Baert, "Boeck- vercooper, woonende op den hoeck van de Houtil, in den Propheet David". Willemina Winder, "boekdrukster en verkoopster", had in 1748 haar bedrijf in een pand met de naam In de Vergulde Druk-Pers, gelegen "over de platte Steene Brug, 't derde Huys van de Vis-Marckt". Niet alle adressen geven zo duidelijk de ligging van het pand aan als dit laatste, in andere gevallen is daarom verder archiefonderzoek nodig om de exacte locatie vast te stellen.7 UNIEK IN ALKMAAR Door mee te werken aan dit project was de bibliotheek van het Regionaal Archief in de gelegenheid de eigen collectie oude drukken nader te onderzoeken. Van een aantal publicaties, zo'n 300, kon worden vastgesteld dat alleen in de Alkmaarse collectie een exemplaar aanwezig is. Een voorbeeld van een bijzondere en zeldzame uitgave is Den^rooten Fyucr-bibel, uitgegeven door de doopsgezinde Jan Philipsz. Schabaelje, en in 1646 in Alkmaar gedrukt door Simon Cornelisz. Brekegeest. De STCN vermeldt alleen de twee exem plaren die in het bezit zijn van het Regionaal Archief hoewel bekend is dat er nog enkele exemplaren bewaard worden in collecties die niet voor de STCN zijn beschreven. De prentbijbels van Schabaelje bevatten, naast korte teksten, enkele honderden prenten met bijbelse voor stellingen, van verschillende makers, en in verschillende samenstellingen. In die zin zijn de afzonderlijke boekwerken wel uniek. Het feit dat goedkoop gebruiksdrukwerk de tand des tijds meestal niet heeft doorstaan, maakt dat ene exemplaar dat wel bewaard is gebleven toch heel bijzonder, ook al behoort het niet tot de kostbaarste werken. Veel stedelijke uitgaven, zoals reglementen en ordonnanties behoren tot de Alkmaarse unica. Een andere serie die aanmerkelijk bijdraagt tot het aantal van 300 unieke werken is de collectie almanakken, die gegevens bevatten voor een bepaald jaar. Na afloop van dat jaar verloren ze hun waarde voor de gebruiker en werden ze weggegooid. Stadsdrukker Jacob Maagh drukte verschillende almanakken, zoals de Nieuwe Alkmaarder Almanach, waarvan een aantal jaargangen alleen in het Regionaal Archief bewaard is gebleven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 9