t' alkmaar; dftebjuftt Üp WlLLF.Mf NV WINDER, ©oeft- jubilee en ©rchoopflcc ober be platte <ftt«ite-lBmB/ ft öetot l?U$ ban öe ©id-JÊacbt/ Ui 0c t^uiQi ®j«ft-pec0. *748» Oud Alkmaar .„„i WW.mm.m hWiii II 10 is een uitgave v&n

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 32