mmm Ds. DirkFiret dat de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland landelijk zich in de toekomst tot één instituut zouden verenigen. Deze landelijke fusie zou uiteindelijk op 1 mei 2004 onder de benaming Protestantse Kerk Nederland plaats vinden. De gemeenschap van de Vrijheidskerk speelde in de kerkelijke her eniging een voorhoederol, zowel plaatselijk als landelijk. DE VRIJHEIDSKERK EN DE EMANCIPATIE In de emancipatie liep de Vrijheidskerk eveneens voorop. Een tweetal emancipa torische ontwikkelingen drukten in de veertigjarige geschiedenis van de Vrijheids- kerk een duidelijk stempel op het kerkelijk leven, namelijk de vrouw in het ambt en de homofilie. In de kerkelijke praktijk anno 2005 is de vrouw in het ambt een vanzelfsprekend heid, maar dit verschijnsel is niet van alle tijden. Eeuwenlang waren de christelijke kerken exclusief door mannen geregeerd. Dat was eveneens trouwens het geval in staat en maatschappij. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken 1969-1970 opende de mogelijkheid de vrouw in kerkelijke ambten te benoemen. De Alkmaarse Kerkenraad Algemene Zaken stelde zich unaniem achter de openstelling van de kerkelijke ambten voor de vrouw. De eerste vrouwelijke ambtsdrager in de jonge Vrijheidskerk werd snel benoemd. Een paar jaar later trad de eerste vrouw op als preses van de wijkkerkenraad. Veel gevoeliger, dus kwetsbaarder, lag het vraagstuk van de homofilie. Ook over dit vraagstuk boog de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken zich in de jaren 1977-1982. Een prominente positieve rol in de synodale discussie hierover speelde ds. Dirk Firet, wijkpredikant van de Vrijheids kerk. In navolging op de synodale aanbeveling werd de gelijkberechtiging van homofielen en heterofielen in de plaatselijke gereformeerde kerk volledig aanvaard. In de praktijk betekende dit o.a. dat ook homofielen in kerkelijke ambten konden worden benoemd. Hun inzet in kerkenwerk in de Vrijheidskerk is groot. Sinds de regeling bij wet van het homo huwelijk in Nederland werden in de Vrijheidskerk voortaan ook homo huwelijken kerkelijk bevestigd. Onder de titel Omzien in bewondering. Veertig jaar Vrijheidskerk verscheen in het voorjaar van de hand van mr. H.C. Dubbeldam een boek van 192 pagina's met 75 illustraties. De uitgave werd verzorgd door Uitgeverij Verloren te Hilversum. 78 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 24