kerk, een samenwerkingsproject van hervormde, gereformeerde en katholieke kerken. Onder zijn leiding deed de wijk- kerkenraad in 1974 een voorstel aan haar wijkgemeenteleden om iedere zondag morgen in de rooms-katholieke Pius X diensten te gaan houden. Bij een opinie peiling onder het kerkvolk bleek dit voorstel echter op weinig steun te kunnen rekenen. Verschillende gemeenteleden deden wel de suggestie om kerkdiensten in de gerefor meerde Vrijheids kerk te gaan houden. Dit leidde in 1975 tot een nieuwe enquête, waarin een drietal mogelijkheden werden voorgelegd. De respons op deze enquête was ditmaal veel hoger en de uitspraak van de gemeenteleden was veel duidelijker: maar liefst 85 sprak zich onomwonden uit voor het meest vergaande voorstel, namelijk tweemaal per maand gemeen schappelijke diensten (hervormd- gereformeerd) met ingang van 1 januari 1976 als overbrugging naar 1977, waarin alle diensten gemeenschappelijk zouden worden gehouden. Natuurlijk waren de voorstellen tot stand gekomen in overleg met de gereformeerde wijkkerkenraad, die ook haar achterban raadpleegde. Die steunde eveneens met grote meerderheid deze voorstellen. Na het vertrek van ds. Dirk Pasman in 1970 had ook de Vrijheidskerk een nieuwe predikant gekregen in de persoon van ds. Dirk Firet. De wijkpredikanten Kila en Firet konden in de praktijk goed met elkaar samenwerken en gingen beiden met veel begrip om met de gevoelens en gevoelig heden van hun achterbannen. Een geharnast tegenstander van de samen werking was de scriba van de hervormde wijkkerkenraad, de viceadmiraal b.d. Leendert Reeser, die na een roemrijk verleden bij de Koninklijke Marine in Alkmaar was gaan wonen. Zijn bezwaren werden in de wijkkerkenraad echter met grote meerderheid afgewezen. De gemeenschappelijke diensten werden vanaf 1977 wekelijks gehouden. De hervormde en gereformeerde wijkkerken- raden gingen, met behoud van eikaars vergader- en beslissingsbevoegdheden, gezamenlijk vergaderen. Deze samen werking had de volledige instemming van de plaatselijke centrale kerkenraden van beide kerkgenootschappen. Deze informele status van de samenwerking bood een goede gelegenheid voor het noodzakelijke gewenningsproces. Overijld handelen in dergelijke situaties biedt menigmaal schade aan de opbouw van de relatie. Tien jaar later - in 1987 - was het zover dat de hervormde en gereformeerde wijk- gemeenten elkaar definitief vonden. Men besloot het gegroeide samenwerkings proces formeel te bekrachtigen met het instellen van een reformatorische wijk- gemeente Alkmaar-West, in de verwachting Ds. Joop Kila Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 23