rrJ fr plantekening van Corbusier (la fenêtre longue), architect Tauber Architect Wouter Ingwersen had voor de Nederlands uitgesproken opvattingen over liturgie, Hervormde Kerk in die in kerkelijke kring terecht grote aan- plan Hoe/ dacht kregen. Zij n liturgische opvattingen zijn ook duidelijk te vinden in de Vrijheids- kerk. Tevergeefs zal men in deze kerk zoeken naar een duidelijk afgebakend liturgisch centrum, want naar de mening van Ingwersen is de gehele kerk liturgische ruimte. Preekstoel, liturgische tafel en doopvont bevinden zich daarom niet op een verhoogd platform, maar vormen op het hetzelfde niveau één geheel met de kerkzaal. Naast de kerkzaal werd ook een open zalencentrum met keuken en kosters woning gebouwd. Het zalencentrum was via een entreeruimte met de kerkzaal verbonden. Op 3 mei r968 werd de vol tooide Vrijheidskerk feestelijk in gebruik genomen. HERVORMDE KERKBOUWPLANNEN Vrij kort na de opening van de Vrijheids- kerk deed de kerkenraad van de Gerefor meerde Kerk aan de Hervormde Kerkenraad weer het voorstel overleg te plegen over wederzijds gebruik van eikaars kerk gebouwen. De hervormden hielden vooralsnog een slag om de arm. Er lagen plannen voor eigen kerkbouw in De Hoef, omdat in de praktijk was gebleken dat het gebruik van de MTS-aula toch niet zo ideaal was. Al in 1962 was een optie op een stuk grond genomen en de Alkmaarse architect prof ir. Pieter Tauber werd gevraagd een ontwerp voor een hervormde wijkkerk te maken, in het centrum van De Hoef bij de Aert de Gelderlaan en nabij het nog te bouwen hervormde bejaardenhuis De Vleugels. Het overleg tussen de Alkmaarse kerk voogdij, verantwoordelijk voor de bouw plannen, en andere kerkelijke organen (kerkenraad en predikanten) verliep echter nogal stroef Uiteindelijk vond in 1965 een gesprek plaats waarbij harde noten gekraakt werden. In 1969 mengde ook het kerkvolk zich in de strijd. Een uniek initiatief kwam van de zijde van een zevental hervormde en gereformeerde docenten van het Christelijk Lyceum. Zij spraken zich onomwonden uit voor een optimale samenwerking tussen beide kerkgenootschappen bij de stichting van nieuwe kerkgebouwen. Uiteindelijk vond op 23 februari 1971 onder auspiciën van de wij kkerkenraad-west een gemeenteavond plaats onder de veelzeggende titel "Waarom kan kerkenbouw in De Hoef niet doorgaan?" Het was duidelijk: vóór de kerkelijke gemeente zich kon uitspreken waren de bouwplannen al afgeblazen. De financie ring kwam niet rond en de hervormde wijkgemeente bleef daarom (voorlopig) aangewezen op MTS-aula voor de zondagse kerkdienst. KERKELIJKE HERENIGING Met de komst in 1973 van een nieuwe hervormde wijkpredikant, ds. Joop Kila, kwam er verandering in de situatie. Hij had in Den Helder enthousiast mee gewerkt aan de stichting van de Vredes- 76 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 22