Oud Alkmaar Inhoudsopgave Van de voorzitter Jaargang 33, nummer 3 - 2009 57 60 65 74 79 81 82 Sam de Jager Van melkboeren, slagers, jeneverwinkels en aanverwante groente Marijke Joustra De Alkmaarse boekproductie voor 1800. Nieuwe mogelijkheden voor onderzoek Marjanne Kloeg Het Provenhuis van Johan van Nordingen. De voorgeschiedenis mr. H.C. Dubbeldam Veertig jaar Vrijheidskerk Annelies Veronica Janssen Achter de gevel. Slapen in het hofje van Aletta Boon Alkmaar Varia Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop bij Jan Nachbar, tel 072-5613332. Redactie Marlies ten Berge, Jan Drewes, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar. Druk Ter Burg Offset, Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. OMSLAG Voor: Eén van de twee beelden van een oude man aan de buitenzijde van het Provenhuis Van Nordingen, met het familiewapen van Johan van Nordingen de jonge, de stichter. Foto J. Elsinga, 1989. Collectie afd. Monumentenzorg Archeologie, gemeente Alkmaar Achter: Detail van de titelpagina van Cornelis Schoon's Alkmaars bitter en zoet, zynde Een korte beschrijving van het beleg en ontset in den jare 1573, in 1748 gedrukt door Willemina Winder. Het jaar 2009 loopt bijna weer ten einde. Op 18 november werd voor het tiende jaar de Puienprijs uitgereikt. Deze prijs werd in het leven geroepen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging als een stimulans om de puien van winkelpanden in de binnenstad te verbeteren. In later stadium werden daar ook woonhuizen aan toegevoegd. Nu na tien jaar terugkijkend kunnen we constateren dat het gevelbeeld van de winkelstraten aantrekkelijker is geworden, onderpuien van winkels harmoniëren meer bij de bovengevel en schreeuwende reclame wordt steeds meer teruggebracht naar een beschaafdere wijze van reclamevoering. Ook eigenaren van woon huizen zijn trots op hun gevels en spannen zich in om voor de Puienprijs genomineerd te worden. Door het publiek en de pers meer bij de Puienprijs te betrekken, door het instellen van de Publieksprijs en door de artikelenreeks in de media is het draagvlak van de prijs gegroeid. In 2010 zal er geen puienprijs zijn, maar verschijnt er een boekje over 10 jaar puien- prijzen. De prijs wordt in 2011 weer uitgereikt, alle panden die in de tussenliggende periode gereed zijn gekomen worden in de selectie meegenomen. Volgend jaar zal ik tijdens de jaarvergadering aftreden als voorzitter. Het bestuur zal een kandidaat voor dragen, maar ook de leden kunnen iemand kandidaat stellen. Mede namens het bestuur wens ik u plezierige feestdagen en een goed nieuw jaar toe, onder dankzegging voor uw vertrouwen en steun aan de Historische Vereniging Alkmaar. Harold D.E. Bos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 2