«I mi m r" werd na het vertrek van de huurder geheel afgebroken en op de fundering herbouwd tot een provenhuis zoals Johan voor ogen had. Op 29 mei 1657 trokken de eerste bewoners er in. Anno 2009 is het een prachtig monument. NOTEN 1 Weduwe van Pieter Jansz. Schaghen, schout van Alkmaar, die het pand had gekocht in 1631. Daarvoor was het huis bewoond geweest door de secretaris van Diederik Sonoy. 2 In het Begrafenisboek van de Grote Kerk van Alkmaar werd op 17 maart 1625 melding gemaakt van een 'kint van advocaat Nordingen'. 3 In een aanpassing op een testament van 13 februari 1624, waarin twee voogden uit Den Haag werden benoemd, geeft vader Johan aan dat "Godt Allmachtig belieft heeft mijn lieve saliger dochter uit dit ellendige leeven te halen". De als nors omschreven man hield wel van zijn kinderen... 4 Meer informatie over deze vraag in: N.A. van Rijn O.P., Drie eeuwen Dominikanenwerk in Alkmaar (Alkmaar, 1932); Dr. C.H. Lambermond O.P., 'Kroniek der S. Dominicusstatie te Alkmaar' in: Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem 51 (1934) 313-372; Mr. J. Belonje, 'Kantteekeningen op de Alkmaarsche kroniek der S. Dominicusstatie', in: Bijdragen voor degeschiedenis van het bisdom Haarlem 53 (1936) 447-472 en C.W. Bruinvis, 'Uit Alkmaars verleden. Het Huis van Achten', Alkmaarsche Courant, 1906,15 mei en 6 juli. 5 In een bespreking van het gebruik van het hele huizenblok in de Lombardsteeg hoek Nieuwe Sloot en hoek Veerstraat door Seya Dalderup in Het schilderij en bez i t van de/amilie Van Nordingen en het provenhuis vanjohan van Nordingen dejonge te Alkmaar (Amstelveen, 1988) staat dat in juni 1645 wordt gesproken over 'ten zuiden, de advocaat Nordingen'. Ten zuiden is dan het deel aan de kant van de Nieuwe Sloot. 6 Aanvulling van 25 november 1645 op het testament van Johan van Nordingen de Oude van 20 september 1640. Het Huis van Achten aan de Gedempte Nieuwe- sloot. Foto uit 1903. Collectie Regionaal Archie/ Oud Alkmaar 2009 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 19