De eerste regenten van het Provenhuis vanjohan van Nordm^en, in 1660 geschilderd door Dirk Metius. Collectie Huis van Achten daerinne ses, seven, ofte acht Mans persoonen, out en de vervallen sijnde ofte niet gestelt omme de cost te connen winnen, nevens een Vrou persoon die haarlieden assisteert in alle handtreikinge ende institueert bijdeesen (het provenhuis) tot zijn eenige ende universele erffgenaam." VAN WOONHUIS TOT HOFJE Heel het vermogen van Van Nordingen kwam dus in beheer van een nieuw op te richten provenhuis of hofje. In tegen stelling tot veel ontstane provenhuizen in die tijd, die eisen stelden aan de religie van de toekomstige bewoners, werden de potentiële proveniers in het provenhuis van Johan van Nordingen niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging of afkomst. Kennelijk wilde Johan, wiens vader katholiek was en wiens moeder hervormd, geen godsdienstige scheiding. Tot zijn testamentair-executeurs benoemde hij in eerste instantie Jacob van der Nieuwstadt, burgemeester, en Adriaan Cornelisz. Sevenhuysen, oud-schepen, beiden raden van de stad Alkmaar en gereformeerd. Om 8 uur 's avonds op dezelfde dag benoemde hij tot mede executeurs Willem Jansz. Camaij en mr. Johan Coetenburch, beiden advocaat (de laatste in Amsterdam, maar ook in Alkmaar wonend) en katholiek. Deze vier personen waren de eerste regenten van het Proven huis van Johan van Nordingen. De schilder Dirk Metius legde hen vast in een prachtig schilderstuk, dat hangt in de schoorsteen omlijsting van de regentenkamer van het provenhuis. Het huis in de Lombardsteeg 72 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 18