in de :erij. ie rijke n i bij t hun iruari varen i de schepenen trouwen. Johan en Maria trouwden in de 'Prinsesael' van het stad huis, een bijzondere ontvangstzaal speciaal bestemd voor de plechtige ontvangst van de Prins van Oranje als stadhouder en voor andere bijzondere bijeenkomsten en officiële ontvangsten. Drie weken na hun huwelijksdag stierf Maria, op de leeftijd van 27 jaar. Waaraan zij overleed is niet duidelijk. Haar moeder Catharina Fortuijn legateerde aan haar "behout soone", toen zij in april 1648 haar testament door notaris Heemskerck liet opmaken, "de schilderijen Mitsgaders oock alle de juweelen, die hare dochter van hem ont- fangen ende genooten heeft. Ende daaren boven een los-rentebrieff van vier duijsent guldens Capitael." Ook kreeg hij nog f 6.000,— ineens. EEN KORT LEVEN Aan financiële middelen zal het Johan dus niet ontbroken hebben. Afkomstig uit een welgestelde familie kreeg hij ook nog meerdere erfenissen achter elkaar. Zijn oom Jacob van Nordingen, oud burgemeester en raad van Weesp, was in 1646 in Alkmaar komen wonen en maakte zijn broer en diens zoon Johan tot erf genaam. Hij stierfin 1651. Vervolgens kreeg Johan een groot vermogen van zijn schoonfamilie na het overlijden van zijn echtgenote, en uiteindelijk was hij ook de enige erfgenaam van zijn vader Johan van Nordingen de Oude. Maar Johan had een zwak gestel en was net als zijn vader vanaf december 1654 langdurig ziek. Hij zou het huis in de Lombardsteeg dan ook niet bewonen, zoals zijn vader wilde, maar verhuurde het aan de schilder Matthijs van den Berg die er maar heel kort woonde. De helft van het huis bleek nog steeds in het bezit te zijn van Jacomina Valcx. Zij werd na de dood van vader en zoon uitgekocht. Johan stierf kinderloos in zijn eigen woning in de Langestraat hoek Hoogstraat op 29 januari 1656. Hij was pas 29/30 jaar oud. Als commandant van de rotgezellen werd hij door zijn mede- rotgenoten op 5 februari 1656 in de Grote Kerk te Alkmaar ten grave gedragen. De klokken luidden drie uren. Vlak voor zijn dood liet Johan van Nordingen de Jonge op 11 november 1655 omtrent 9 uur in de ochtend zijn testament opmaken. Hij verklaarde 'sieckelijc te bedde leggende' tegenover een notaris "omrne het huijs, staande in de Lombaert- steeg, aende nieuwe sloot, naer zijn doot te doen appropieren (=verbouwen] tot een Provenhuijs, ofte in plaetse vandien een nieu Provenhuijs te doen stellen, omme Portret van Maria van Steenhuijsen, de vrouw van Johanvan Nordingen de jonge, 1646. Collectie Huis van Achten Oud Alkmaar 2009 71 en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 17