Een voorbeeld van een Alkmaarse drukker waarvan slechts één uitgave bekend is, en waarvan ook slechts één exemplaar bewaard is gebleven, is Harck Koster, "boeck- drucker op de Mient". Het pamfletje met de titel Den Thoom te,gen alle ongebonden geesten, De welcke onse Overigheydt veel mael lasteren bestaat uit 12 pagina's en vermeldt geen jaar van uitgave. De auteur, slechts aangeduid met de letters D.W.S.H., betoogt met behulp van veel bijbelcitaten dat de mens te allen tijde de overheid dient te gehoorzamen. Tweedracht en rebellie worden volgens de schrijver door de duivel gezaaid om de ondergang van het land te veroorzaken. Onderzoek in de Alkmaarse notariële en kerkelijke archieven naar Harck Koster levert slechts enkele gegevens op over een rooms-katholieke boekdrukker met die naam: een huwelijk in 1674, een testament in 1675 en de doop van vier kinderen tussen 1675 en 1680. Als deze Harck inderdaad de drukker van dit boekje is zou het rond 1700 gedrukt kunnen zijn. Over de aanleiding voor dit geschrift is vooralsnog niets bekend, noch over de auteur die achter de initialen schuilgaat. Een andere uitgave die alleen in Alkmaar te vinden is Alkmaars bitter en zoet, een beschrijving van het beleg en ontzet van Alkmaar door Cornelis Schoon. In 1673, honderd jaar na het beleg, beschreef hij de gebeurtenissen opnieuw in een 'kleyn hand-Boekjen', daarmee gehoor gevend aan de 'ernstige begeerte' van velen om de 'zonderlinge geschiedenisse' nog eens na te lezen. Het boekje werd gedrukt door de Alkmaarse boekdrukker Pieter de Wees. In de achttiende eeuw werd het nog vier keer herdrukt, eveneens door Alkmaarse drukkers: Jan Mol (1714), Cornelis Winder (1734J, Willemina Winder (1748) en Jacob Maagh (1770]. Van deze herdrukken zijn meerdere exemplaren bewaard gebleven. NOTEN 1 Website: www.stcn.nl. Zie voor informatie over de geschiedenis en de werkwijze van de STCN de verschillende bijdragen in hetjaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jrg. 16 (2009). Zie voor informatie over de geschiedenis van de boekdrukkunst in Nederland: Bibiiopolis, geschiedenis van hetgedrukte boek in Nederland. Zwolle, 2003 (website: www.bibliopolis.nl). 2 Cor Visser en Jan Drewes: 'Indianenverhalen in Alkmaar.' in: Oud Alkmaar, jrg. 33 (2009), nr. 2, p. 29-37. 3 De bibliotheekcatalogus is te vinden op www.archiefalkmaar.nl. 4 Zie onder andere: A.M.M. van Diepen: 'Thomas Pietersz. Baert, boekdrukker in de Langestraat.' in: Artistiek en ambachtelijk. Hilversum, 1993 (Alkmaarse historische reeks, deel 9); A.M.M. van Diepen: 'Jacob de Meester (?-iéi2): een opmerkelijk drukker.' in: De zeventiende eeuw, jrg. 6 (1990), nr. 1, p. 117-121; A.M.M. van Diepen: Printen, vercoopen ende coopen: de Alkmaarse boekhandel 1500-1650. Scriptie Universiteit van Amsterdam, 1988; P. Boer: 'De boekhandel en drukkerij "De Gekroonde Waarheyd" te Alkmaar.' in: De Speelwagen, jrg. 10 (1955), p. 9-12; J. Belonje: 'Twee oude Langestraathuizen.' Artikel in de Alkmaarsche Courant, 8 augustus 1925, over het hoekpand Langestraat-Houttil (westzijde), waarin gedurende een lange periode drukkers waren gevestigd. 5 De aantallen die hier genoemd worden zijn gebaseerd op onderzoek in juni 2009. 6 Nieuwe ordonnantie van de wees-kamere binnen den dorpe Gra/t. Graft, Jan Meyndertsz. Salm, 1655 (gedrukt in Alkmaar, door Simon Cornelisz. Brekegeest). 7 De aantekeningen die S.A. van Drunen verzamelde uit onder meer de Alkmaarse notariële en oud- rechterlijke archieven geven een schat aan informatie over de Alkmaarse boekhistorie (Regionaal Archief Alkmaar, Collectie Aanwinsten, inv. nrs. 1002-1139). 64 Oud Alkmaar 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2009 | | pagina 10