Oud Alkmaar Inhoudsopgave Van de voorzitter Jaargang 32, nummer 3 - 2008 57 Jan Drewes Cichoreifabriek De Burg: 'de gerenommeerd- ste in de geheele provintie' 64 Jan Hoedjes Puddingfabriek Victrix 72 Marlies ten Berge Het 'verre gesight' en Alkmaar 76 Annelies Veronica Janssen Achter de gevel. Wat gaat er schuil achter de historische gevel? 79 Alkmaar varia 80 Verenigingsnieuws Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Oude nummers zijn te koop bij Jan Nachbar, tel 072-5613332. Redactie Marlies ten Berge, Jan Drewes, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245, 1811 CG Alkmaar. Druk Ter Burg Offset, Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. OMSLAG Voor: Wijnie van Bommel proeft pudding, reclamefoto eind jaren vijftig Achter: Voormalige poortwachterswoning aan het Heiligland. Winnaar Publieksprijs en Puienprijs 2008 De Puienprijzen zijn toegekend en de winnaars gehuldigd. Fraaie gevels streden om de eer. Het stadsbeeld van Alkmaar blijft ons boeien en is zeker de moeite waard. Enkele huidige ontwikkelin gen verdienen echter geen schoonheidsprijs, onze kaasstad heeft op verschillende locaties het aanzien van een 'gatenkaasstad'; menig open bouwplek wacht nog op een invulling. Gelukkig valt niet alles in Alkmaar onder de slopers hamer. Een pand dat de eeuwen glorieus heeft door staan is Huize De Dieu aan de Langestraat 114. De laatste bewoonster was jonkvrouw Cornelia Frederica Fontein Verschuir (1859-1944), getrouwd met Bartout van der Feen de Lille. Zij hield van 1884 tot 1944 een dagboek bij dat een uniek beeld geeft van het socia le- en gezinsleven en het denken van toen. Deze dag boeken vormden de basis voor de doctorale scriptie 'De mensch plooit zich al gauw naar den toestand' van Veronica H. Besteman-Burgering. Het is dan ook met veel plezier dat wij als bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar deze scriptie in boekvorm aan de leden aanbieden. De heer Bart van der Feen de Lille zijn wij heel erkentelijk voor het beschikbaar stellen van uniek fotomateriaal ter illustratie van de dagboe ken van zijn overgrootmoeder. We spreken de wens uit dat deze uitgave niet alleen een welkom en inte ressant boekje is om te lezen, maar dat het u ook aanleiding zal geven om met elkaar te praten over het dagelijks leven van toen en nu. Wellicht begint u zelf wel een dagboek. Namens het bestuur en de redactie wens ik u plezieri ge feestdagen en een voorspoedig 2009 toe. Harold D.E. Bos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2008 | | pagina 2