Het symbool van de vereniging, - vier keer een hoofdletter f Frisch, Flink, Ferm, Fier - zoals afgebeeld op de voorpagina van het reglement van 1874. Collectie Regionaal Archief geplaatst, is de vorm van het eerder genoemde onder scheidingsteken. In het inleidende woord ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Kracht en Vlugheid is verder te lezen dat reeds in 1878 de negende jaarlijkse uitvoering van het Nederlands Gymnastiek Verbond in Alkmaar werd georganiseerd: 'In de maand Juli 1878 trok door Alkmaarsch straten een stoet van kloeke mannen, met hunne banieren, vooraf gegaan door de leden der club, die wel geen banier bezaten, maar zich tevreden stelden met de hollandsche vlag gedragen door 't lid Buhse. Na een officiële ontvangst op het stadhuis, werd op het door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde Doelenveld, een uitvoering gegeven'.Het motto bij de inleidende woorden is 'Mens Sana in Corpore Sano' ofwel 'Een gezonde ziel in een gezond lichaam'. Dat naast gymnastiek ook steun werd gegeven aan liefdadige doelen was een uiting van die gezonde ziel. In dat kader voelde het bestuur van Kracht en Vlugheid zich in 1879 geroepen het gemeentebestuur haar diensten aan te bieden door de oprichting van een vrijwillig brandweerkorps. De oprichting van dat korps, dat ook de naam Kracht en Vlugheid kreeg, vond plaats op 13 augustus 1879. Men was vanaf die datum als turner tevens brandweerman. In 1890 werd die verplichting opgeheven, hoewel een groep spuitgasten de turnvereniging tot in lengte van jaren trouw is gebleven. Er is vervolgens een damesafdeling opgericht waarvan de leden 'aan de uitvoeringen een meer verfijnd cachet geven'. Namens het damescomité werd in 1881 bij monde van mejuffrouw M. Bosman een banier aangeboden. Opmerkelijk is het, dat op dit vaandel het jaartal 1881 is aangegeven, terwijl de turnclub reeds in 1874 was opgericht. Waarschijnlijk duidt het jaartal op de aansluiting bij het Nederlands Gymnastiek Verbond. Dit banier, een fraai werkstuk, is door toedoen van de laatste secretaris C. Blaauw via het brandweerkorps in het Stedelijk Museum beland. In 1883 werd een jongeliedencursus 'Voorwaarts' opgericht. Na de cursus doorlopen te hebben werd men als aspirant-lid aangenomen. Tot zover reikt globaal de informatie uit de twee archiefstukken uit 1874 en 1879 en het inleidende woord uit 1919. Schandalig dunne tricots Dank zij de Alkmaarsche Courant en de adresboekjes van Alkmaar, die zich in het Regionaal Archief bevinden en het daar aanwezige fotoarchief, gecombineerd met eigen herinnering en interviews met enkele oud-leden is er een completer historisch inzicht in het wel en wee van de turnclub te krijgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 4