De turnvereniging Kracht en Vlugheid Ru Waalewijn In het inleidende woord van het in het Regionaal Archief bewaard gebleven feestprogramma ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Alkmaarse turnclub Kracht en Vlugheid, wordt in het kort de ontstaansgeschiedenis van deze club geschetst. Op 18 september 1874 hebben de heten H.G.T. Mann, J.P. Backx en T. Weehuizen het plan opgevat tot de oprichting van de gymnastiekvereniging. In andere bij het Regionaal Archief bewaard gebleven documenten, namelijk het in 1874 vastgestelde reglement, en de statuten en het reglement van 1896, zijn meet wetenswaardigheden over deze turnclub te lezen. De club kende twee afdelingen. De eerste was samengesteld uit jonge mannen vanaf 18 jaar, die geen leerlingen van de Hogere Burgerschool (toentertijd gevestigd aan de Sint Annastraat tegenover de Keizerstraat) meer mochten zijn. De tweede bestond uit mannelijke leden die tenminste de 25-jarige leeftijd hadden bereikt of gehuwd waren. In die dagen werd driemaal per week geoefend. Wanneer men lid werd, kreeg men tegen betaling van een soort statiegeld, een onderscheidingsteken uitgereikt dat bij daarvoor geëigende evenementen gedragen diende te worden. Alvorens men als lid kon toetreden werd men aan een ballotage onderworpen. Uit het ledenbestand werd op voordracht van het bestuur een banierdrager benoemd. Het was een hele eet daartoe uitverkoren te worden. De stemmingen in de vergaderingen voor werkende-, ere- en begunstigende leden, geschiedden met bonen, witte voor goedkeurende en bruine voor afkeurende stemmen. Frisch, flink, ferm, fier is hun leuze De statuten en het reglement uit 1896 zijn vastgelegd in een boekwerkje, dat tevens een tiental liedteksten bevat. Negen daarvan zijn turnliederen, het tiende lied is 'Van Alkmaar de Victorie'. In het vijfde lied, 'Turners Rijenzang' genoemd, komt de regel 'Frisch, Flink, Ferm, Fier is hun leuze' voor. Deze 4X F in vier standen, met de verticale stok tegen elkander

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 3