meter achter de gevelrooilijn. In een toekomstig bestemmingsplan voor het veel kleinschaliger Oostelijk Stadsdeel vinden wij een dergelijke passage zonder meer verwerpelijk. Wij vinden het daarom ongepast hierop vooruit te lopen en met de goedkeuring van dit plan hiervoor precedenten te scheppen. 3. Wij houden conform het Beeldkwaliteitplan vast aan de afronding van panden met een (schuine) kapconstructie. Volgens categorie I van het Beeldkwaliteitplan is bebouwing tot vier lagen met kap mogelijk op deze plaats. De concessie op de goothoogte is op deze plaats mogelijk vermits het verschil tussen goot en kaphoogte gehandhaafd blijft. Wij sluiten hierbij aan bij de bebouwing aan de noordzijde van het Waagplein, waarbij ook een bouwwerk van vier lagen wordt afgesloten met een kapconstructie. Verdere concessies op deze plaats achten wij ongewenst en teveel precedentscheppend. 4. Wij onderschrijven niet het argument van de architect dat door (horizontale) sprongen te introduceren de lange doorlopende daklijnen zijn onderbroken, waarmee de kleinschaligheid van de binnenstad opnieuw zou zijn opgezocht. Wij hebben duidelijk aangegeven dat dit alleen bereikt zou worden met verticale verspringingen of met een dakopbouw. 5. Wij roepen daarom nogmaals op de penthouses qua vooraanzicht (Voordam en Zijdam) te verwerken in een bij het gebouw passende dakconstructie en aldus het Beeldkwaliteitplan dienaangaande te handhaven. 6. De toren maakt het ontwerp op zich levendig en monumentaal, maar ook hier pleiten wij voor ander materiaalgebruik, minder glas en meer verticale lijnen om een rustiger gevelwand te creëren bij de zichtlijnen vanaf de Kuipersbrug (in verhouding tot het beeld op de Waagtoren) en vanaf de Gewelfde Stenenbrug. 7. Hoewel dit formeel geen bescherming biedt vinden wij dat er bij de planvorming te weinig rekening is gehouden met het feit dat Alkmaar een beschermd stadsgezicht heeft. Gelet op de publieke reacties is dit onbegrip algemeen. 8. Wij tekenen ook bezwaar aan tegen de op 8 januari 2003 gepubliceerde sloopaanvraag voor pand Voordam 15 en adviseren u deze aanvraag aan te houden totdat een planvorming heeft plaatsgevonden voor het gehele project welke voldoet aan het Beeldkwaliteitplan. Het college van B&W heeft nu besloten een hoorzitting te organiseren waarin alle adviserende en bezwaarmakende partijen de gelegenheid krijgen standpunten en adviezen nader toe te lichten. Naast deze negatieve adviezen hebben wij gelukkig in deze periode ook weet enkele plannen voorbij zien komen waarbij door renovatie, nieuwbouw of restauratie aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het straatbeeld gerealiseerd zal worden. Wij noemen hierbij onder meer Oudegracht 50/ Bloemstraat48, Hofstraat 6, Mosterdsteeg 11 en een in historische stijl te bouwen schuur bij de Ambachtsmolen op de historische Westfriese Omringdijk aan de oostzijde van Oudorp. Namens de Werkgroep Welstand, Henk de Visser

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 15