De stad is in dit plan ingedeeld in 3 categorieën panden: Categorie klasse I Grote panden: tot vier lagen met kap, verticaal blok bebouwingshoogte maximaal 16 meter goothoogte variërend tussen 8 en 12 meter begane grondlaag minimaal 3 meter pandbreedte tussen 6 en 9 meter Categorie klasse II Middelgrote panden: twee en drie lagen met kap; verticaal blok bebouwingshoogte maximaal 12 meter goothoogte variërend tussen 5 en 8 meter begane grondlaag minimaal 3 meter pandbreedte tussen 5 en 8 meter Categorie klasse III Kleine panden: een tot twee lagen met kap, bebouwingshoogte maximaal 10 meter goothoogte variërend tussen 3,5 en 6 meter pandbreedte tussen 3,5 en 6 meter Deze drie categorieën zijn alle afgedekt met een kap, waarvan de helling varieert tussen 45 en 60 graden. De panden bezitten in de meeste gevallen een kap met nokrichting loodrecht op de straat. Soms ontstaat er een dilemma. Zo werd voor Koningsweg 74 een bouwplan ingediend dat kwalitatief aanzienlijk beter is als de bestaande situatie, maar een straatbeeld opleverde dat onder categorie III viel en derhalve één etage te hoog was. Vanwege de precedentscheppende werking in deze fraaie kleinschalige gevelwand hebben wij toch een negatief advies gegeven. Ditzelfde speelde ook een rol bij de meest spraakmakende bouwaanvraag in de afgelopen periode, te weten Voordam hoek Zijdam (de voormalige ABN-AMRO bank.) Er is hierover een brede discussie in de pers geweest en het college is Categorie I. Grote panden door diverse instanties verschillend geadviseerd. Het advies van de Historische Vereniging was hier niet gebaseerd op mooi of lelijk, maar al dan niet passend in de context van het Beeldkwaliteitplan. Daarom hebben wij het college negatief geadvi seerd met betrekking tot de bouwaanvraag alsmede t.a.v. van de artikel 19 procedure WRO om een bouwwerk met deze functie op deze plaats in afwijking van de geldende bestemmingsplan mogelijk te maken. Wij gebruikten daarbij onder meer de volgende argumenten: 1. De fijne ritmiek van de gevelwand aan de Voordam is bij de bouw van de AMRO bank verdwenen en zou weer hersteld moeten worden. Met het huidige ontwerp wordt dit onvoldoende bereikt. 2. In afwijking van het Beeldkwaliteitplan is in het bestemmingsplan Binnenstad West de mogelijk heid opgenomen in plaats van een kap een toplaag als woonlaag te realiseren minimaal 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 14