B I B L I A, s chrifture, TESTAMENT S. De voorgaande bijbelvertalingen werden niet meer herdrukt en de provinciale synodes en classicale vergaderingen deden veel moeite om voor een snelle verbreiding van de Statenvertaling te zorgen. De naam Statenbijbel burgerde overigens pas in de achttiende Machtelt Aelbrechts, weduwe van Hillebrant Jacobsz van Wouw, kreeg van de Staten- Generaal het octrooi om de eerste uitgave van de nieuwe bijbelvertaling te drukken. Zij besteedde dit uit bij Paulus van Ravensteyn, die hiervoor van Amsterdam naar Leiden verhuisde. Zij had ook het recht om, met uitsluiting van andere uitgeverijen, vijftien jaar lang volgende edities van de Statenvertaling uit te brengen. Ondanks dit alleenrecht verschenen bij andere drukkers vele clandestiene uitgaven. Vooral bij Amsterdamse uitgevers stuitte het alleenrecht op verzet. Zij zagen een belangrijke bron van inkomsten verloren gaan. Gesteund door het Amsterdamse stadsbestuur brachten zij verschillende goedkopere nadrukken uit in een kleiner formaat. Het lukte de Staten-Generaal niet om het monopolie van de weduwe Van Wouw te beschermen. Toen dit privilege in 1652 officieel was verlopen gingen verschillende drukkers die zich voorheen niet met bijbels hadden beziggehouden, ook bijbels uitgeven. In 1657 verzorgde Elisabeth Sweers, weduwe van de naar Amsterdam teruggekeerde en inmiddels over leden Van Ravesteyn, een uitgave van de Staten bijbel waarin de drukfouten, die in de loop der jaren waren verzameld en officieel vastgesteld door de Staten-Generaal, werden verbeterd. Deze bijbel werd in het vervolg gebruikt om latere uitgaven op fouten na te zien. Een derde interessante nieuwe editie, waarvan de kanselbijbel een exemplaar is, verscheen in 1663 bij de firma Elzevier te Leiden, onder leiding van Eva van Alphen, weduwe van Johannes Elzevier. Deze Elzevierbijbel behoort tot de grootste en fraaist gedrukte bijbels die in Nederland verschenen. Het bijzondere van deze bijbeluitgave is dat voor het eerst niet de zogenaamde Duitse gotische letter, maar de Latijnse letter, de romein, werd gebruikt. Deze letter komt op ons veel leesbaarder over. Afb. 4. Titelpagina van kanselbijbel. Foto: Pictura Imaginis, Heiloo DAT IS, DE GANTSCHE HEYLIGE VERVATTENDE ALLE DE CANONIJCKE BOECKEN DES OUDEN EN DES NIEUWEN Door Ittjl der Hoogh-Mog. Hims STATEN GEN ER AEL Vandc Vercenighdc Nederlanden, cn volgens lier Bcfluyc vandc Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren tfiiS endc i6uj. Vjt ie Ocrjfnncktlijtk! taUnin onfe NeJerUnJifche tilt garo*ndiji{ jyrr-geftt. Mtmeirvvt bj gnorgbtle ynkUriagtn Jt lUyfltrt pLtttJm, umttibfnmgtn uuiir tuyJcnJc Ttxtcnesje meute Rtgijlrrmer btjis de TeJIamenleu Kaarten in bijbels Rooms-katholieke bijbels waren vaak verlucht met prenten, zoals de kerken beelden, schilderijen en gebrandschilderde ramen bevatten. De protestanten TOT LEVDEN By de Weduwe cndeErfigcnnmcn van J ohan. Elzevier, Bocckdruckcri van dc Academie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 9