De Monniken-, Raven- en Twee oude eilanden tussen de Berger- Diederik Aten Van de tientallen molens die Alkmaar en directe omgeving in het verleden telde, zijn alleen watermolens in een redelijk aantal behouden gebleven.1 Binnen de grenzen van de huidige gemeente vinden we er welgeteld tien. Er resten ons verder nog twee meelmolens, de welbekende Molen van Piet en de volop draaiende 't Rode Hert aan de Frieseweg. De in 1974 opgerichte Alkmaarse Molenveteniging - inmiddels opgegaan in de Molenstichting Alkmaar e.o. - is al meer dan een kwart eeuw zeer actief bij het behoud van het resterende molenbestand. In maart 2000 nam de Stichting de markante rij strijkmolens aan de Molenkade bij Oudorp onder zijn hoede.2 Ook het Waterschap Het Lange Rond en de gemeente Alkmaar bezitten enkele molens en ontplooien de nodige activiteiten om dit erfgoed te behouden. Een van de 'gemeentemolens' is de Robonsbosmolen aan de rand van de velden van de R.K. Sportvereniging AFC '34 en de camping langs de Robonsbosweg. Het is nu bijna onvoorstelbaar dat deze terreinen eens twee eilanden vormden omspoeld door het water van de Egmonder- en Bergermeer. Reeds halverwege de zestiende eeuw blijkt hier een poldertje te zijn ingericht, omgeven door een kade en bemalen door een molentje. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van het poldertje - dat bekend werd als de Monniken-, Raven- en Robonsbospolder - tot de opheffing in 1972. Daarbij zal speciaal worden stilgestaan bij de Robonsbosmolen. Helaas is het door gebrek aan archiefbronnen niet mogelijk een sluitend beeld van de lotgevallen van polder en molen te schetsen. Tot het einde van de negentiende eeuw moeten we het vooral doen met oud kaartenmateriaal. Eilanden, polder en molen tot de reglementering van 1889 Zoals gezegd bestond de Monniken-, Raven- en Robonsbospolder oorspronkelijk uit een tweetal eilanden in de Berger- en Egmondermeer. We vinden ze terug op een kort voor het midden van de zestiende eeuw vervaardigde kaart van de onbedijkte Berger- en Egmondermeer. Het ene eiland omvatte het Tymensbosch en het Reygersham- of Kijfbosch en het andere heette het Robonsbosch. De twee eilanden werden van elkaar gescheiden door een watergang, de Krommesloot. Op de genoemde kaart is aan de Pagina 16: Het Tymensbosch, Reygersham of Kijfbosch en het Robonsbosch met het wipmolentje aldaar in de Berger- en Egmondermeer (midden). Detail uit een door W.J. Hofdijk vervaardigde kopie van een kaart van de onbedijkte Berger- en Egmondermeer van circa 1540. Collectie Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 23