Algemene jaarvergadering zooi: uitnodiging en agenda Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op dinsdag 23 april 2002. Locatie: Lutherse Kerk, Baangracht te Alkmaar. Aanvang: 20.00 uur. De agenda is als volgt: 1. Opening en overzicht door de voorzitter. 2. Goedkeuring notulen van de algemene jaar vergadering 2001. 3. Goedkeuring van het jaarverslag 2001 van de secretaris. 4. Goedkeuring van het financiële jaarverslag 2001 van de penningmeester. 5. Verslag van de kascommissie. 6. Vaststellen van de begroting 2002. 7. Verkiezing kascommissie. 8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn volgens rooster: de heren Rob Ballot en Jan Beijer. De heer Beijer stelt zich herkiesbaar. Tevens heeft mevr. Sandra de Vries te kennen gegeven af te willen treden. Als kandidaten voor de functies stelt het bestuur voor: dhr. Harold Bos als vervanger van mevr. de Vries en dhr. Henk de Visser als vervanger van dhr. Ballot. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris opgegeven worden. Deze opgave dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat. 9. Uitreiking van de 'Oud Alkmaar'-prijs. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Na de pauze om ongeveer 21.00 uur zal de heer Piet Tauber een lezing houden over de stadsplattegrond van Alkmaar. N.B. De notulen van de algemene jaarvergadering 2000, de verslagen over 2000 van de secretaris en de penningmeester en de begroting 2001 liggen tijdens de vergadering ter inzage. Eén week voor de vergadering zijn deze stukken eveneens bij de secretaris op te vragen. De notulen van de vergadering zijn reeds verschenen in nieuwsbrief6-2001.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 20