A A II O "N mogelijk verband met de verdeling van de wereld in twee invloedssferen. Na de ontdekking van Amerika maakte de Spaanse koning aanspraak op de landen van het westelijk halfrond. Het gedeelte van Zuid-Amerika ten oosten van een denkbeeldige noord-zuidlijn, waaronder oostelijk Brazilië, viel volgens een verdrag toe aan Portugal, alles ten westen van deze lijn aan Spanje. Als tweede kaart (zie afb. 3) is de paradijskaart opgenomen, voorafgaand aan Genesis 3. Deze kaart geeft de ligging van het paradijs aan tussen de rivieren Eufraat en Tigris, op de kaart Phrat en Pison ('dese Rieviere Pison wert oock genaemt Tigris fluvius') genoemd. Het paradijs is weergegeven als een groene lusthof met Adam en Eva onder een van de bomen. Op deze kaart zijn onder meer weergegeven de steden Babel, met de toren, Ninevé, 'alwaer Ionas predickte' en Ur, van waaruit de route is getekend 'die Iacob reysde na sijn Vaderlandt'. In de Middellandse Zee zien we een schip met daarnaast een walvis, met de tekst 'Jonas vliet voor den Heere'. Ook de Ark van Noach is getekend op de berg Ararat. Linksboven is in een apart kader te zien hoe Eva de appel aanbiedt aan Adam, rechtsboven is de uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs getekend. Rechtsonder is boven de schaalverdeling een visser met hengel en netten te zien, het drukkersmerk van de Visschers. De derde kaart, de woestijnreis (zie afb. 6 en 7), is geplaatst voor Numeri 33 waar een opsomming wordt gegeven van 42 pleister plaatsen die de Israëlieten hebben aangedaan op hun 40 jaar durende tocht vanuit Egypte door de Sinaïwoestijn. Op de kaart zijn al deze plaatsen ingetekend hoewel niet bekend was waar ze lagen. De route die een zeer ingewikkeld verloop heeft berust dan ook geheel op fantasie. Langs de route staan diverse kleine tekeningen die bijzondere gebeurtenissen illustreren, zoals de tocht door de Rode Zee met de achtervolgende soldaten van Pharao ('Israël gaat droog voets door de Zee j, en de dans rond het gouden kalf Ook de rest van de kaart is volgetekend met dorpen en steden en korte omschrijvingen van gebeurtenissen die daar plaatsvonden. Onderaan zijn in aparte cartouches afbeeldingen te zien van de tempclattributen zoals de gouden kandelaar en de Ark des Verbonds, en van het leger van Israël, geflankeerd door Mozes en Aaron. De vierde kaart (zie afb. 5 en 8) is een kaart van Jeruzalem. In Nehemia 3 wordt beschreven hoe Jeruzalem werd herbouwd na de verwoesting door Nebukadnezar. De kaart is daarom vóór dit bijbelboek geplaatst. Het stadsbeeld is gebaseerd op eerder verschenen kaarten, zoals de kaart van Christiaan van Adrichem Afb. 7. Hogepriester Aaron. Detail uit de kaart van de woestijnreis. Foto: Pictura Imaginis, Heiloo Hooge Prjeller des Heeren

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 13