Alkmaar door foto's, een jaaroverzicht en artikelen vast te leggen. De plaatselijke geschiedbeoefening zou hierdoor gestimuleerd worden. Reeds eerder had adjunct-archivaris mr. J.H. Rombach gewezen op het gemis van een verenigingsblad of een jaarboekje. Het bestuur wees deze voorstellen echter van de hand met het argument dat er geen geld voor was. Weliswaar was de financiële positie van de vereniging gezond, maar het bestuur had nog vele plannen, die veel zouden kosten, zodat daarvoor geld gereserveerd moest worden. Rombach en Cordfunke vatten daarna het plan op buiten de vereniging om een jaarboekje te starten ter bundeling van de onderzoeksresultaten op het gebied van de plaatselijke historie. Spoedig daarna ontving het bestuur van de directeur van uitgeverij Ter Burg een brief, waarin deze meedeelde dat er een redactie commissie in oprichting was om te komen tot een jaarboek. 'Alhoewel de verschijning van het Jaarboek niet afhankelijk is van de medewerking van de vereniging Oud Alkmaar zou het ons toch verheugen, indien een zekere vorm van samenwerking mogelijk zou zijn'. Oud Alkmaar bleek niet bereid verder te gaan dan het toezeggen van morele steun. De redactie, die behalve de initatiefnemers de journalist D.P. van Wigcheren, de bouwkundige W.J. Reder en de fotograaf P. Bosman omvatte begon daarop met de uitgave van de Alkmaarse Jaarboekjes. Na enkele jaren ontstond de behoefte ook aandacht te schenken aan een meer thematische opzet, waardoor werken met een ruimer kader zouden kunnen verschijnen. Daartoe startte men de serie Alkmaarse Studiën. De eerste uitgave in deze serie, Alkmaar, van boerderij tot middeleeuwse stad (1972), bood Cordfunke, in samenwerking met anderen, gelegenheid om de resultaten van het recente archeologische onderzoek in de Alkmaarse binnenstad te boek te stellen. In 1973 verscheen ter gelegenheid van de 400-jarige Ontzetviering de bundel Alkmaar ontzet 1573-1973, met bijdragen van onder andere de oud-archivaris Th.P.H. Wortel en de toenmalige gemeentearchivaris W.A. Fasel, tevens bestuurslid van de vereniging. Inmiddels verscheen ook van de hand van Fasel een boek onder auspiciën van Oud Alkmaar onder de titel Alkmaar en zijne geschiedenissen, kroniek van 1600-1813. Het was een chronologisch gerangschikte verzameling van alle mogelijke historische gegevens over Alkmaar verzameld uit allerlei bronnen. In 1975 kwam er een ontijdig einde aan de reeks Alkmaarse Jaarboekjes en de Alkmaarse Studiën. Oorzaak was dat de uitgever om economische redenen de serie in de bestaande vorm niet kon voortzetten. Wel was de gemeente bereid financiële steun te verlenen aan een nieuwe opzet voor een ALKMAAR en zijne geschiedenissen KRONIEK VAN 1600-1813 W. A. HASEI. EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING OUD ALKMAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 49