Werkgroep Welstand Op 9 december 2000 wordt de viering van ons 75- jarig jubileum gestart. Naast dit bijzondere nummer van ons tijdschrift is et weer een verrassing in de vorm van het door Hans Koolwijk geschreven boek Keur van 125 jaar schenkingen. Stedelijk museum Alkmaar 1S75-2000. Het gaat over de collectie 'Alcmariana' van het museum, een verzameling typisch Alkmaarse voorwerpen, die geschonken werden door Alkmaarders. Er is ook een CD-rom van gemaakt. Wij bieden dit beide jubilarissen - het museum en onze vereniging - aan. Wij hopen dat het een succesvol jubileumjaar wordt, want het werk houdt niet op met een jubileummiddag in de BP-Amocozaal van het cultureel centrum aan het Canadaplein, waar alle leden, die zich opgegeven hebben middels een antwoordstrook, welkom zijn. Volgend jaar zullen er weer bijzondere wande lingen worden georganiseerd en publicaties worden uitgegeven. Ma^da van Amsterdam-Coelingh Het stadskantoor komt steeds meer uit de steigers. Maar het beroep tegen de bouw van het plan liep nog steeds. Zojuist heeft de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons bereikt (in de wandelgangen de bodem procedure genoemd). De appellanten, een particu lier, de Bewonetsbelangenveteniging Grote Kerk e.o., de Historische Vereniging en Winkeliers vereniging Binnenstad Alkmaar zijn achterafin het gelijk gesteld. De overwegingen komen voort uit het in strijd zijn met de huidige bestemmings plannen en de gevolgde procedure. De bouw van het stadskantoor betreft een ingrijpende inbreuk op de planologische situatie. Strenge eisen (hadden) moeten worden gesteld in relatie tot de toegepaste urgentie van het bouwplan en aan de mate van inzicht in het toekomstige regime. In het licht hiervan hadden B&W de verklaring van geen bezwaar niet mogen afgeven. De president van de afdeling bestuurszaken van de arrondissements rechtbank Alkmaar heeft dit miskend en had het licht niet op groen mogen zetten. Wij herinneren ons nog dat de toenmalige burgemeester per soonlijk bij de rechtbank pleitte voor het transparante karakter van het gebouw, hoog op de poten (7 m), door de 'onderdoorkijk'. Even later werd toestemming gegeven commerciële ruimten onder het nieuwbouwcomplex te situeren. Het hoger beroep was dus gegrond en B&W worden veroordeeld in de proceskosten, inclusief de kosten van de advocaat. In feite komt het er op neer dat de door de gemeente gevolgde procedure (voorberei- dingsbesluit, art. 19, geen wijzigingen van het vigerende bestemmingsplan) en de beoogde spoed bij de toegepaste procedure door de uitspraak ongegrond zijn verklaard. Ook schijnt, hoewel niet gelezen in de onderliggende stukken, de behande ling bij Provinciale Staten niet adequaat te zijn geweest. Afhandeling zou ambtelijk en niet door bestuurders hebben plaats gevonden en in verband met het belang en de betwiste procedurele afhandeling door de gemeente, had dit zo niet gemogen. Kottom, het gebouw staat et en zal niet worden afgebroken. De Alkmaarders nu en in de toekomst zullen zelf gaan oordelen over mooi en lelijk, te hoog en te dicht op de binnenstad of niet, de grens van het beschermde stadsgezicht takend en overschrijdend, de toegankelijkheid, parkeer- mogelijkheden etc. En de gebruikers over het praktisch bewonen van en werken in dit 160 meter brede gebouw.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 32