De periode Schilstra (1966-1985] stad tegen te gaan en in beroep zal gaan tot in de hoogste instantie'. Toen de gemeenteraad op 29 maart 1965 de herziening 1964 van het basisplan aanvaardde, schreef Oud Alkmaar een adres aan de minister van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met een dringend verzoek dit besluit niet goed te keuren. Zonder resultaat! De gemeenteraad wees het adres af De nieuwe stedenbouw kundige adviseur, ir. J.A. Kuiper, die in de plaats van prof. Bruin was gekomen, verklaarde zich akkoord met dit basisplan. De Kooltuin ca. 1960. Toch werd spoedig duidelijk dat de overkluizing van het Luttik Oudorp en de Collectie Regionaal Archief geprojecteerde noord-zuidverbinding door de nieuwe adviseur niet werden Alkmaar gewaardeerd. Omdat een en ander in de eerste plaats een verkeerstechnische studie vereiste, werd door ir. Kuiper aan de inmiddels in functie getreden verkeersdeskundige advies gevraagd. Dit leidde tot een nieuw plan, waarbij de historische stadsstructuur maximaal werd gehandhaafd en in het geheel geen grachten zouden worden gedempt of overkluisd. Verder zou er zo weinig mogelijk gesloopt worden. Nu de Kooltuin niet gedempt zou worden, verzocht Oud Alkmaar de gemeente deze gracht, die er zeer verwaarloosd bijlag, uit te baggeren. Toen hierop afwijzend beschikt werd bood Oud Alkmaar aan een gedeelte van de kosten te willen dragen, hetgeen ook weer niet geaccepteerd werd. In feite betekende de aanneming van het basisplan 1967, dat als een eindplan gold, een overwinning voor Oud Alkmaar. Een van de meest bewogen perioden uit de geschiedenis van de vereniging werd hiermee afgesloten. Het bestuur De vereniging bestond inmiddels veertig jaar. Dit zou herdacht worden op de jaarvergadering van 10 december 1965. Wat echter een feestelijke vergadering had moeten worden werd er een van groot gekrakeel. Een aantal leden was niet tevreden met het bestuursbeleid en had daar middels de Alkmaarsche Courant uiting aan gegeven. Men vond het bestuur regentesk en was het ook niet eens met het bestuursbeleid de uitbaggering van de Kooltuin te subsidiëren. Daarvoor had de ledenvergadering geraadpleegd moeten worden. Ook speelde mee het ongenoegen over de afwijzing van een historisch blad (plan Rombach) en een historisch jaarboek (plan Cordfunke).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 26