dezelfde bewoordingen ook tegenkomen in de nationaal-socialistische propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo beschreef een Nederlandse SS-vrijwilliger in het blad Storm-SS Russische krijgsgevangenen als volgt: 'Nee, dat waren toch geen menschen meer. Hoe die eruitzien, dat is werkelijk niet te beschrijven. Het zijn geen menschen meer, maar creaturen Het is de liederlijke propaganda in deze jaren geweest die het mede mogelijk maakte dat een regime in Duitsland aan de macht kon komen, dat miljoenen in het verderf wist te storten. Diezelfde propaganda maakte het ook in de jaren '90 mogelijk dat op twee uur vliegen hiervandaan gedurende langejaren in Bosnië mensen werden verdreven, verkracht en vermoord op grond van vermeende etnische verschillen. Daarom is investeren in vrede in de eerste plaats investeren in waarheid en is investeren in waarheid investeren in respect voor de medemens. Dat is de basis van de democratie die momenteel in West-Europa stevig verankerd is. Daartoe is de vorming van wat nu de Europese Unie is van levensbelang geweest. De totstandkoming van de Europese Unie, die gevormd werd op de rokende puinhopen van het Europa van na de Tweede Wereldoorlog is de belangrijkste politieke prestatie geweest van deze eeuw. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenlange strijd op ons continent, waar ook Alkmaar haar deel van kreeg. In mijn bijdrage heb ik drie belangrijke episoden in de geschiedenis van onze stad behandeld. Episoden, die het natuurlijk verdienden om door historici onderzocht te worden. Deze eeuw zijn er belangrijke bijdragen aan de geschiedschrijving van onze stad geleverd. Daarbij kan gedacht worden aan de archivarissen Bruinvis, Wortel, Rombach en Fasel. Verder hebben ook historici en amateur-historici zoals Noordegraaf, Van der Bijl, Koolwijk en Cordfunke studie naar facetten van de Alkmaarse geschiedenis verricht. Ik noem die namen met de wetenschap dat ik anderen die ook een belangrijke rol daarin hebben gespeeld tekort doe. Het wordt hoog tijd, dat al deze deelstudies uitmonden in een synthese in de vorm van een alomvattend handboek over de geschiedenis van onze stad. Daarvoor zou het gemeentebestuur een historicus, die zijn sporen op dit terrein heeft verdiend, gedurende een aantal jaren aan het werk kunnen zetten. Die studie zou dan afgerond moeten worden in het jaar 2004 als Alkmaar zijn 750-jarig bestaan als stad viert. Dat kost geld, daar ben ik mij van bewust, maar ik kan geen toepasselijker millenniumproject voor onze stad bedenken dan dit. Noten 1. Geciteerd door G. Parker, Van Beeldenstorm tor bestand (Haarlem, 1978) 147. 2. Vriendelijke mededeling van Diederik Aten. 3. N.K.C.A. in 't Veld, De SS en Nederland (Amsterdam, 1987) 406. 4. Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, teneur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam, 1999) 12. 5. Zie over de oorlogsjaren onder meer: Jan van Baar, Gerrit Valk, Alkmaar 1940-1945. Kroniek van de bezettingsjaren (Schoorl, 1995); Saskia Baarda, Gerrit Valk, Alkmaar in oorlogstijd 1940-1945 (Bergen, 1983); J.D. Kila, Kaddiesj voorjoods Alkmaar. De geschiedenis van Joods Alkmaar en de herinneringen van Abraham Drukker over dejaren i940-i944(Alkmaar, 1992). 6. J. Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachrigjarigen oorlog (Zutphen, 1933);

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 21