overwinning. Kortom, 1799 was niet een episode om met trots op terug te zien. Alleen in de tweede helft van de vorige eeuw was er onder militaire historici belangstelling voor 1799. De reden was echter dat zij meenden daaruit lessen te kunnen trekken voor de toekomst, omdat zij verwachtten dat een eventuele toekomstige oorlog zich op een zelfde wijze zou kunnen voltrekken.2 Na 1799 is ons land bijna anderhalve eeuw gevrijwaard gebleven van oorlogs handelingen op eigen grondgebied. Daarmee bleef ons land dan ook buiten de Eerste Wereldoorlog en wie ziet hoe nog steeds de landschappen bij leper, de Somme en Verdun zijn doorkliefd door ontelbare graven weet wat voor een zegen dat is geweest. Ik vraag mij dan ook af in hoeverre het relatief grote aantal Nederlandse SS-vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog mede geweten kan worden aan het feit dat ons land de verschrikkingen van de vorige wereldoorlog niet aan den lijve meemaakte, waardoor er een wellicht geromantiseerd beeld van wat oorlog kan betekenen bij nogal wat Nederlandse jongeren kon ontstaan. Zo lag het aantal Nederlandse vrijwilligers hoger dan in Vlaanderen, dat wél de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog onderging. 3 Als we dan weer terugkeren naar de oorlogen die Alkmaar raakten, namelijk de jaren van de Opstand, 1799 en de periode van de Tweede Wereldoorlog, dan zijn er drie slachtoffers aan te wijzen, namelijk de burgerij, de soldaten en de waarheid. Op elk van deze drie slachtoffers wil ik nu kort ingaan. Allereerst de bevolking. Voor het grootste deel van de bevolking van Alkmaar en voor de wijde regio hadden de jaren van de Opstand weinig te maken met heroïek en politieke of religieuze vrijheidsstrijd. Het waren jaren, die zich kenmerkten door een keiharde strijd om lijfsbehoud en waarin duizenden mensen op de vlucht sloegen uit het oorlogsgebied. In een recente studie beschrijft de historicus Henk van Nicrop het Noorderkwartier in deze jaren als een gebied, waar een "ordinaire 'smerige' oorlog" woedde die vooral de armen en de plattelandsbewoners trofd Dat laat natuurlijk niet onverlet, dat er nog steeds grote bewondering opgebracht kan worden voor de wijze waarop de Alkmaarse bevolking zich in 1573 verweerde tegen de Spaanse troepen. De verbetenheid waarmee dat gebeurde was verklaarbaar. Na de moordpartijen in Haarlem dat kort daarvoor viel, hoefde zij zich weinig illusies te maken over het lot dat haar zou staan te wachten als de stad in vijandelijke handen zou vallen. Het doet mij dan ook goed dat het huidige gemeentebestuur gekozen heeft voor het in ere herstellen van het stadswapen met de leuze Alcmaria Victrix in het logo van de gemeente. Ook 1799 betekende een zware last voor de bevolking in ons gebied. Hoewel de terreur minder was dan in de jaren van de Opstand had de bevolking de last te dragen van inkwartiering, dwangarbeid, rekwisities, diefstal en hier en daar ook moord, verkrachting en plundering. Ook deze periode kende grote aantallen ontheemden. De gevolgen van deze invasie werden nog lange jaren gevoeld. En dan de jaren van de Tweede Wereldoorlog. De verschrikkingen die de oorlogsjaren voor sommige bevolkingsgroepen teweegbrachten zijn niet te benoemen. In één klap is een bloeiende joodse gemeenschap die zich al eeuwen in onze

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 15