9. JA Crescent:, De vellenploterij in de voormalige bierbrouwerij De Boom aan het water van de Moordam naar de Dijkbrnggezien, 1808. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar uil ii zich ccn tekening door Crescent van de bakkerij aan de Langestraat bevond (zie afb. 8).11 Nog recenter is de 'ontdekking' van een Crescent in de pastorie van de R.K. Parochie gemeenschap H.H. Petrus en Paulus/H. Bcnedictus te Bergen.12 Vermoedelijk bevinden zich nog verschillende Crescenten in particuliere handen en daarom wil ik dit artikel eindigen met een oproep aan iedereen die zich de gelukkige eigenaar van een Crescent mag noemen om dit te melden aan het Regionaal Archief zodat wij een zo compleet mogelijk overzicht krijgen van het werk van deze 'merkwaardige' kunstenaar. Noten 1. C.W. Bruinvis, Levensschetsen van en mededeelingcn over beeldende kunstenaars, die te Alkmaargeboren zijn, aldaar gewoond of voor die stad gewerkt hebben (Alkmaar, 1905) 10. 2. Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Archief van het R.K. Wees- en Armenhuis, inv.nr. 5. 3. Ibidem, inv.nr. 79. 4. RAA, Stadsarchief 1254-1815, inv.nr. 76. 5. RAA, Collectie Prenten en Tekeningen, cat.nrs. 712,813, 2471, 2472, 2473; Provinciale Atlas Noord- Holland, rubriek Alkmaar, inv.nrs. 109,110,111; Rijksmuseum Amsterdam, identificatienrs. RP-T-1891- A-2449, RP-T-1891-A-245; Collectie Bodel Nijenhuis, inv.nr. 301118. 6. Stedelijk Museum te Alkmaar, verslag over hetjaar 1875 (Alkmaar, 1876) 4,9. 7. Stedelijk Museum te Alkmaar, verslag over hetjaar 1885 (Alkmaar, 1886) 6. 8. Stedelijk Museum te Alkmaar, verslag over hetjaar 1884 (Alkmaar, 1885) 2. 9. Stedelijk Museum te Alkmaar, verslag over hetjaar 188A(Alkmaar, 1887) 4,5. Zowel van de heer Meienbrink als van de eerder genoemde heer Koorn hadden familieleden deel uit gemaakt van het bestuur van het R.K. Wees- en Armenhuis. Ook latere schenkers hadden doorgaans een roomse achtergrond. Dit doet vermoeden dat Crescent veelal werkte voor een beperkte kring van notabele roomse Alkmaarders, veelal met nauwe banden met het R.K. Wees- en Armenhuisbestuur. 10. Stedelijk Museum te Alkmaar, verslag over hetjaar 1893 (Alkmaar, 1894) 7,8. 11. Archief banketbakkerij en kokerij Soecker, inv.nr. 24. 12. F.D. Zeiler, Kerken in de heerlijkheid (Nijkerk, 1999) 52, 53. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 11