ingrijpend dit gedeelte van de binnenstad sinds 1830 van aanzicht was veranderd. Er zouden nog veel meer wijzigingen optreden. De oude gebouwen van de Latijnse School (op het kaartje van 1885 perceel 2911], sinds de opheffing van de stadstekenschool in 1869 in gebruik als burgeravondschool, werden in 1892 afgebroken. Van de bestaande bebouwing bewaarde men alleen het poortje van de Latijnse School: het werd aan de inmiddels gedempte Nieuwesloot opnieuw opgebouwd. Momenteel bevindt het zich aan de Westerweg, als onderdeel van het Murmellius-gymnasium. Een nieuw schoolcomplex verrees in 1892/1893 op de hoek Doelenstraat/Gedempte Nieuwesloot, ter huisvesting van de burgeravond- en een ambachtsschool. Een foto van ca. 1894 toont de nieuwbouw (afb. 12). De in 1861 tot gymnastieklokaal verbouwde kloosterkapel werd in 1895 bij de ambachtsschool getrokken. Daartoe werd het bestaande gebouw flink verhoogd.22 Een luchtfoto uit 1923 geeft een goed overzicht van alle gebouwen op het voormalig kloosterterrein (afb. 13). Tot in de jaren tachtig van deze eeuw veranderde er niet veel. Vermeldenswaardig is alleen een brand in 1971, die het jaar daarop tot afbraak noopte van een deel van het gebouw op de hoek Doelenstraat/Gedempte Nieuwesloot.2^ Wel veranderde de bestemming van de gebouwen: zo waren in het gebouw van de armenschool achtereenvolgens een tweetal gymnastieklokalen, een brandweerkazerne en een politiegarage gevestigd. De gebouwen op de hoek van de Doelenstraat/Gedempte Nieuwesloot fungeerden later onder meer als handelsschool, gewestelijk arbeidsbureau en als huisvesting van de gemeentelijke sociale dienst. In 1983 werd op het voormalig kloosterterrein een omvangrijk nieuwbouwcomplex gerealiseerd. Na sloop van onder meer de voormalige armenschool, een aantal oude bedrijfspanden, twee gymnastieklokalen en het restant van het gebouwencomplex op 12. Burgeravond- en ambachtsschool op een foto uit ca. 1894. Geheel links is de armenschool zichtbaar met ernaast het poortje van de voormalige Latijnse School. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 29