5. Verslag kascommissie De kascommissie heeft schriftelijk verslag uitgebracht. De stukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie stelt voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren, hetgeen de vergadering overneemt. 6. Vaststelling begroting 1999 Als toelichting op deze begroting deelt de penningmeester mede dat een legaat, van mw. Blom, hierin is opgenomen. De bestemming is o.a. ten behoeve van een boekwerk ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Verder is een post juridische bijstand opgenomen om bij het indienen van bezwaren eventuele bijstand te kunnen vragen. De heer P. Silvius vindt de post PR erg laag. Magda geeft hierop als toelichting dat vele PR- kosten zijn opgenomen bij diverse andere posten van de begroting (b.v. de verhoogde post subsidies). Mochten er specifieke zaken zijn dan verneemt het bestuur deze gaarne. De begroting 1999 wordt, zoals voorgesteld, aanvaard. 7. Verkiezing kascommissie De heren Verhoeven en Apperloo zullen komend jaar deze commissie vormen. 8. Bestuursverkiezing Daar et geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden de heren R. Ballot en J. Beijer bij acclamatie herbenoemd. 9. Uitreiking 'Oud Alkmaar' Prijs Deze prijs wordt uitgereikt aan Netty Duyff) 42 jaar actief lid. Nelly vervulde vele bestuursfuncties en was belast met de organisatie van wandelingen en de Pinksterdrie-tochten. De prijs werd in het bijzijn van haar kinderen door Magda en Cees overhandigd. Hierbij werd voor het eerst de speld/hanger van de vereniging (een gouden poortje) aan een lid uitgereikt. Netty dankte voor deze eer op de haar gebruikelijke wijze. Zij was volledig verrast. 10. Rondvraag De heer G. Toorenburg stelt namens de bewoners van het oostelijk stadsdeel voor de brug uit de jaren '60 over de Oudegracht bij het Groot Nieuwland ter gelegenheid van het 750- jarig bestaan van de stad te vervangen door een ophaalbrug, welke meer past bij deze gracht. De vergadering staat achter dit plan. Het bestuur zal het plan ter sprake brengen in de begeleidingsgroep beeldkwaliteitsplan-centrum, waar de vereniging deel van uitmaakt. De heer P. Silvius vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor het nieuwe stadskantoor. R. Ballot deelt mede dat een schorsingsverzoek ingediend wordt. Wij zullen tot het uiterste doorgaan. Het gebouw past niet op de geplande plaats. Mevrouw R. Zweers vraagt aandacht voor de Pinksterdrie-tocht naar Deventer. Zij vindt het jammer dat het niet in het tijdschrift was vermeld, maar in een aparte bijlage. ïx. Sluiting Om negen uur sluit de voorzitter de vergadering.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 17