i8. Zie voor een voorbeeld van een verbod op de toepassing van riet als dakbedekking in Alkmaar RAA, SA voor 1816, inv.nr. 34, fol. 29V.-30V. lp. Deze leverancier, Jan Simonsz. geheten, onderhield op zijn beurt weer contacten met een riethandelaar in de Ronde Venen in het Sticht. 20. RAA, archief polder Heerhugowaard, inv.nr. 644; familie-archief Van Egmond van de Nijenburg (FAEv/dN), inv.nr. 132, fol. ip8, 21 p; J.J. Schilstra, De Heerhugowaard, degeschiedenis van de Huygenwaert[z.p., ip8i) 113; C.A.J.A. Oudemans, Dejlora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven, dl. III (Haarlem, 1862) 245; J. Ie Franq van Berkhey, Natuurlijke historie van Holland, dl. p (Leiden, 181 ij 8p; Geus, 'Rietcultuur'; J.F.W. Conrad, Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering (Alkmaar, [1865]] 16,17. 21. RAA, ABM, inv.nr. 1, fol. 75, P3V.-P5; inv.nr. 11; archief Burgerweeshuis Alkmaar (ABW) inv.nr. 140. Zie over George van Cats: J. Belonje, Ter Coulster (Wormerveer, 1P46) 31-33; J.H. Rombach, Het huis ter Coulster bij Heiloo (Heiloo, IP83) 9,18. 22. Ibidem, fol. 53V.-54. 23. Ibidem, fol. 63V.-66; inv.nr. 2. 24. Ibidem, inv.nr. 2. 25. Ibidem. 26. Ibidem, inv.nr. 1 fol. 65-69. 27. ibidem, inv.nr. 2. 28. Ibidem, inv.nr. 1 fol. 76V.-77. 2p. J.H. Rombach, Inventaris van de archieven van de familie Van Foreest 1422-ip7p, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1/65, De Dieu Fontein Verschuir van der Veen de Lille 1664-1955 (Alkmaar, ipp2) 128, i2p, 144; P.C. Molhuysen, P.J. Blok, red., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. 2 (Leiden, ipi2) kolom 431; J. Belonje, Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944 (Wormerveer, 1P45) 140; RAA, archief Hoogheemraadschap van de Hondsbossche, inv.nr. 3P, blz. 88. 30. RAA, ABM, inv.nr. 1, fol. /6v.-/8v., 85V., pi-piv.; inv.nr. 13. 31. J.H. Rombach, Nijenburg te Heiloo (Heiloo, 1P87) 8-9. 32. RAA, ABM, inv.nr. 1, fol. 96-99Vinv.nr. 13, brief gemerkt nr. 2p (citaat); FAEv/dN, inv.nr. 132 fol. 203 en inv.nrs. ip4, ip5, 258, 267,281, 283, 288. 33. Ibidem, inv.nr. 1, fol. 100; inv.nrs. 13,14; ABW, inv.nr. 140. De gegunde voordelen werden door de Staten gedurende de achttiende eeuw steeds verlengd. 34. RAA, FAEv/dN, inv.nr. 132, fol. 195-196V. In de opgave in het grootboek worden ook de latere exploitatiekosten over 1712-1716 genoemd. Die zijn bij de berekening van de herdijkingskosten vanzelfsprekend buiten beschouwing gelaten. 35. Zie over trekarbeid: J. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trek arbeid m Europees perspectie/ 1600-ipoo (Gouda, IP84) speciaal blz. 82-po, 161-164; idem, 'Tijdelijke of permanente vestiging van Duitsers in Holland', Holland, regionaal-historisch tijdschrift 27 (1PP5) 254-262. 36. Rombach, Nijenburg, 9-14; RAA, familie-archief Van Foreest (FAvF), inv.nr. 754; ABM, inv.nr. 13; zie voor Maria van Egmond: Molhuysen, Blok, Biografisch woordenboek dl. 2 kolom 432 en Belonje, Ter Coulster, 34. 37. RAA, FAvF, inv.nrs. 742,872. 38. RAA, ABM, inv.nr. 29; G. de Vries Az., De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland (Haarlem, 1864) 276. 3P. Ibidem, inv.nrs. 30,86, rapport van ip28; Brommer, Boekelermeer, 92; De Vries, Zeeweringen, tweede druk, bew. door J.W.M. Schorer (Haarlem, 18P4) 3p8. 40. Ibidem, inv.nr. 32, eerste vergadering, z.d., en vergadering van 28-n-ipi2; inv. nrs. 32,37,3P, 85; FAvF, inv.nr. 748. 41. ibidem, inv.nr. 34, 2P-5 en 14-6-ip2p; inv.nr. 86. 42. ibidem, inv.nrs. 57 en 74; Brommer, 1995, P- 82. 43. S. Jong, Vijf Noordhollandse boerderij bestekken uit de eerste helft van de 17de eeuw; een studie over het ontstaan en de bouw van stolpboerderijen (Arnhem, IP85) 53,59,68 (citaat).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 14