Jaarverslag over het jaar Na de vergadering zal een lezing worden verzorgd Activiteiten door de heer J.E. de Boer, voorzitter van de His- 3 februari: torische Vereniging Zijpe over het ontstaan en de inspanningen van zijn vereniging. april: 1pp 8 11 mei: Jaarvergadering 2 juni: De jaarvergadering werd gehouden op 1 april 1998 in Koekenbier te Alkmaar. 8 juni: Bestuur Tijdens de jaarvergadering traden de voorzitter, 9 juni: mw. Magda van Amsterdam-Coelingh, en twee bestuursleden, de heren Jan Klinkert en Cees Vis, a£ 30 juni: Zij stelden zich herkiesbaar en werden bij accla matie herkozen voor een nieuwe termijn. De 12 september: bestuurssamenstelling ultimo 1998 was als volgt: 30 september: Magda van Amsterdam-Coelingh (voorzitter], Rob Ballot (welstand), Jan Beijer (secretaris, leden administratie), Jan Klinkert (archeologie), Joop Kila, Like Lindeboom-Kramer (penningmeester), Cees 13 oktober: Vis (gidsen) en Sandra de Vries (redactie). 9 november: Ledenbestand In 1998 is het aantal leden opnieuw toegenomen. 17 november: Ultimo 1998 telde de vereniging 1052 leden (tegen 1037 in 1997). De volgende mutaties vonden plaats: nieuwe leden: 76; overleden: 5; bedankt: 44; geroy eerd: 12. De ledenwinst werd voor het grootste deel 8 december: behaald tijdens de introductie van de thema- uitgave Van Kennemerhout tot Cultuurpark in september-oktober. Lezing door mw. E. Ruijsendaal over Alkmaarse straatnamen in historisch perspectief Jaarvergadering en inleiding door dhr. Hardeman, voorzitter van de Historische Vereniging Bergen, over zijn vereniging. Stadswandeling: stadsuitbreiding rond het jaar 1900. Pinksterdrie-excursie naar Amers foort. Lezing door mw. C. Rogge over het Huis van Zessen in de Schouten straat. Stadswandeling: het eiland van onze stad, het Schermereiland. Stadswandeling: 'Alcmaer' rond het jaar 1573. Open monumentendag. Lezing door Willem Haakma Wagenaar over de betekenis van de gewelfschilderingen van de Sint Ursulakerk in Warmenhuizen. Eerste C.W. Bruinvis-huislezing door Joop Sik over Alkmaar op dia's. C.W. Bruinvis-huislezing door Cees Vis over molens in Alkmaar. Lezing door de heer Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, over diverse monumenten in Alkmaar. C.W. Bruinvis-huislezing door Joop Kila over sporen van kerken in Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 16