Opmerkelijk is dat de symmetrisch opgezette voor- en achtergevel zich buiten aan de onderzijde verbreden. Daardoor krijgt het kleine gebouw tje een enigszins burchtachtig karakter. Dergelijke gevels komt men bij tal van gemalen uit de 19de en vroeg 20ste eeuw tegen, maar muren die zich naar onderen toe verbreden, zijn voor een poldergemaal uitzonder lijk." Opmerkelijk is ook de forse puntge- vel, die zowel de voorgevel als de achtergevel bekroont. Tuitgevels wa ren in de voorafgaande jaren gebrui kelijker geweest. Vaak waren zij aan de zijkanten afgewerkt met een klimmend boogfries of een inge schreven trapgevel-contour. Maar bij het gebouwtje van Groen ziet men langs de zijkanten van de gevelbe kroning boerenvlechtingen toege past. Voorts bevinden zich langs de zijkanten der puntgevels van het die selgemaal kleine eenvoudige ronde schotelankers, drie aan elke zijde en een in de top. De ingang is in het midden van de Zijgevel van het dieselgemaal. i j i u 1 j JS 1 voorgevel en laat een dubbele deur onder een halfrond bovenlicht zien. Het bovenlicht is door twee vertica le roeden in drieën gedeeld. Het geheel is door een gemetselde rond boog omgeven, met in de top van de boog een natuurstenen sluitsteen. Zowel links als rechts van de entree is een smal raam, dat door twee ho rizontale roeden in drieën wordt gedeeld. Midden in de puntgevel ziet men een gevelsteen. Daarin is het jaar van de bouw, 1913, te lezen. Over deze steen straks meer. De achtergevel van het gebouwtje is eenvoudiger dan de voorgevel. Hier zijn slechts drie rechthoekige vensters naast elkaar: een brede geflankeerd door twee smalle. Op de plaats, waar aan de voorzijde een jaartalsteen zit, bemerkt men hier een klein natuurstenen vierkantje. De beide zijmuren zijn met elkaar vergelijkbaar wat betreft de hoofdop- zet. Alleen zijn in de ene gevel drie gelijkvormige vensters naast elkaar aangebracht, terwijl in de andere gevel het middelste venster ontbreekt. Het gaat om eenvoudige brede rechthoekige vensters, elk bestaande uit twee ramen. De ramen worden door een horizontale roede in tweeën gedeeld. 98

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 96