133). Daar hebben hij en zijn vrouw gewoond, tot hun verhuizing eind 1937 naar Heiloo. Daar overleed architect Laurens Groen op 22 februari 1952, 72 jaar oud. Gebouwen, ontworpen door Laurens Groen Het vroegste ontwerp van Laurens Groen, dat opgespoord kon worden, is dat voor zijn hierboven genoemde eigen woonhuis aan de Westerweg 65 (voorheen 59) uit 1911.4 Het ontwerp toont een pand van betrekke lijk bescheiden afmetingen. De vormgeving is anders is dan die van de buurhuizen uit dezelfde tijd. Hier geen gevels met banden van natuur steen of pleisterwerk noch verdiepte hoogvelden boven de ramen met siermetselwerk, zo kenmerkend voor de late neorenaissance en daarvan afgeleide architectuur, die nog tot aan de Eerste Wereldoorlog veel in Alkmaar en omgeving gebouwd werd. Maar wel boerenvlechtingen (een afwerking waarbij gemetselde driehoekige patronen zichtbaar zijn) langs de geveltop, eenvoudige schotelankers en een klein gevelsteentje (een vierkantje, op zijn punt gezet) boven de entree. Van deze toen voor Alk maar nieuwe architectuurmotieven zijn de schotelankers en het gevel steentje nog steeds ter plekke zichtbaar, maar de aardige geveltop ver dween bij een vergroting van de woning in 1988 geheel. De zojuist genoemde elementen bleven wel bewaard in het tweede werk, dat van Groen in Alkmaar achterhaald kon worden: het gebouwtje voor het dieselgemaal, waarvoor Groen in 1912 de opdracht kreeg. Het zal waarschijnlijk zijn schoonvader, Willem Ouwel van de Pol, geweest zijn, die hem voor het werk voorgedragen heeft. Van de Pol immers heeft vele jaren de functie van secretaris-penningmeester van het bestuur van de polder Overdie en Achtermeer bekleed en was nauw betrokken bij alles wat het nieuwe gemaal betrof. Over de gang van zaken tijdens het ontwerp-proces is, zoals gebruikelijk bij veel gebouwen, na al die ja ren niets meer terug te vinden. Ons resten slechts de blauwdrukken van het definitieve ontwerp. Zoals steeds bij Groen is aan het tekenwerk de nodige zorg besteed, niet verwonderlijk bij een man die het tekenvak moet leren aan toekomsdtige ambachtslieden.5 Uit het boek, waarin de inkomsten en uitgaven van het polderbestuur werden genoteerd, blijkt dat aan L. Groen in 1913. ƒ.166,65 werd be taald voor zijn bemoeienissen met het gemaal.6 Er zouden daarna in Alkmaar nog tal van ontwerpen voor bouwwerken van hem gerealiseerd worden. Daaronder het al genoemde pand Wester weg 77 uit 1914, gebouwd als woonhuis voor zijn schoonouders, en di verse huizen in het Nassaukwartier, een wijk die juist in deze jaren in aanbouw was. Bij voorbeeld het blokje woonhuizen Cabeljaustraat 2-4- 96

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 94