de op 25 september 1912 in Café Kennemerland.Van de 31 aanwezigen kozen er slechts elf voor een molen, terwijl liefst twintig de voorkeur gaven aan een gemaal.' Contract, aanbesteding en vergunningen In november was men zover gevorderd, dat een contract opgemaakt kon worden tussen het polderbestuur en Werkspoor over de levering van een dieselmotor en een bijbehorende centrifugaalpomp om het water uit de polder weg te malen. Het polderbestuur was bereid voor de desbe treffende leverantie f. 9.800,- betalen. De voorbereidingen om tot een bouwwerk te komen, waarin een en ander een plaats kon vinden, namen kennelijk meer tijd in beslag: eerst eind december vond de aanbesteding ervan plaats. Het is de bekende Alkmaarse aannemer Johan Apeldoorn aan wie het werk gegund werd. Het bedrag waarvoor hij het wilde doen, was f. 3.333,-. Hieruit blijkt dat met het optrekken van het ge bouwtje veel minder geld gemoeid was dan met de aanschaf van machi ne en bijbehorende pompinstallatie. Overigens was er op de momenten van contract en aanbesteding nog geen sprake van officiële vergunningen. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar gaven eerst op 23 januari 1913 de bouwvergunning af. De benodigde vergunning van Gedeputeerde Staten der Provincie Noord- Holland kwam nog later: op 26 maart. Alvorens nader wordt ingegaan op het bouwwerk, wordt eerst iets ver teld over de architect en wordt een beknopt overzicht gegeven van zijn verschillende werken. De architect Laurens Groen In het hierboven genoemde stuk betreffende de aanbesteding van het bouwwerk aan Johan Apeldoorn d.d. 27 december 1912 is te lezen dat het bestek en de tekeningen vervaardigd zijn door L. Groen. Het is het eerste stuk in het polderarchief, waarin de naam van architect Groen ge noemd wordt. Wie was deze Groen? Uit de bevolkingsgegevens, bewaard in het Regionaal Archief Alkmaar, blijkt dat Laurens Groen op 22 augustus 1879 te Amsterdam ter wereld kwam als zoon van Elisabeth Groen. Nader onderzoek in het Gemeen tearchiefvan Amsterdam leert, dat zij op 28 december 1854 geboren was op de Blauwburgwal in de Amsterdamse binnenstad, als dochter van Jo han Hendrik Groen, barbier, en Anthonia Hanpeter. Volgens de geboor teakte was Elisabeth ten tijde van de geboorte van de kleine Laurens zonder beroep. Zij woonde toen in de Pijp, en wel in de Frans Hals straat, huisnummer 90. Op dat adres is Laurens geboren, aldus de vroed- 94

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 92