Heel Alkmaar in waterschapsverband Het is een goed initiatief van de Vereniging Oud-Alkmaar om haar jaar lijkse boekje nu eens te wijden aan het onderwerp water, water dat de bron van alle leven is. Juist nu omdat er per 1 januari 1995 zoveel veran deringen in de waterschapswereld gaande zijn, had men geen beter mo ment kunnen kiezen. Immers het zal voor vele burgers in Alkmaar wel even wennen zijn, als zij straks een rekening van het waterschap gepre senteerd krijgen. Daarom rust op de beide waterschappen de plicht uit te leggen wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze dat doen, en daaraan kan dit boekje mede bijdragen De waterschapswet Voor de Nederlandse Waterschappen was 1992 een historisch jaar: op 1 januari van dat jaar trad de Waterschapswet in werking. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land is nu wettelijk vastgelegd dat waterschap pen zorgen voor de regionale en lokale waterhuishouding en waterke ring, ofwel: heel Nederland in waterschapsverband. Wat betekent dit voor de stad Alkmaar en haar inwoners? Dit betekent dat de stad Alkmaar in haar geheel onder waterschapsver band moet worden gebracht en de taken die de stad voor het regionale waterbeheer uitvoert zullen overgaan naar de waterschappen. Hieraan gekoppeld betekent dit dat alle Alkmaarders omslag aan de wa terschappen moeten gaan betalen en daarweer aan gekoppeld dat de Alkmaarders zeggenschap krijgen in het waterschap waaraan belasting betaald wordt. Dit naar goed gebruik in de waterschapswereld: "belang, betaling, zeggenschap." De waterschappen in Noord Holland In 1970 waren er in Noord-Holland nog ongeveer 200 waterschappen. Vaak met zeer kleine polderbesturen, met niet of nauwelijks een ambte lijke dienst, vaak een sterk agrarisch getint bestuur en weinig oog voor andere belangen dan die van de landbouw. Dit werd door het toenmalig Provinciaal Bestuur als probleem onderkend, hetgeen ertoe leidde dat in de jaren zeventig een concentratiegolf voor de waterschappen ontstond, krachtig gestimuleerd en vaak ook afgedwongen door de toenmalige ge deputeerde J. van Dis. Dat resulteerde in veertien krachtige middelgrote waterschappen in de tachtiger jaren, die daarna met de opbouw van hun organisaties konden starten en de achterstand in investeringen en onder houd van boezemkaden, gemalen en waterstaatkundige infrastructuur 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 9