Luchtfoto uit 1990. een ongestoorde situatie is echter geen sprake meer. De mens maakt ge bruik van het land, met name door middel van beweiding met vee en bemesting. Welke gevolgen dit heeft voor flora en fauna wordt in de af zonderlijke hoofdstukken duidelijk. Flora Uit een in 1986 door de provincie uitgevoerde inventarisatie is gebleken dat er 89 boom- en plantensoorten in het gebied aanwezig zijn. De in vloed van de mens in het gebied blijkt onder andere uit het feit, dat planten van zogenaamde storingsmilieus en bemeste graslanden rijk ver tegenwoordigd zijn. Met name kruipende en scherpe boterbloem, veld- zuring en ruw beemdgras zijn in deze omgeving algemeen. Door het rijke voorkomen van de twee boterbloemsoorten, maar ook van de ver takte leeuwentand, krijgt het gebied in het vooijaar de karakteristieke 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 76