De sloot toen, het riool nu Door het bouwrijpmaken van de polder Overdie en Achtermeer is de structuur van het polderlandschap volledig gewijzigd. Waar eerst een groen weidelandschap was ontstond een woonwijk. In een woonwijk horen woningen, maar ook de benodigde infrastructuur zoals wegen. De wegen dienen voor aan- en afvoer van mensen en ma terialen maar ook ondergronds voor de aan- en afvoer van de voor de moderne mens noodzakelijke voorzieningen. Te denken valt aan gas, wa ter, electriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering. Van de nutsvoorzieningen is riolering wel de belangrijkste aangezien bij het ontbreken daarvan ongezonde situaties optreden. Denk maar eens aan de grote steden in het begin van deze eeuw. Voor een goed begrip is het nodig te vermelden dat wat de riolering be treft de woonwijk Overdie en Achtermeer begrensd wordt door de Von- delstaat, Ommering, Bestevaerstraat, Koelmalaan en Camphuizerkade. Vanuit een waterhuishoudkundig gezichtspunt moeten de volgende ge bieden worden toegevoegd: industrieterrein Overdie, het park Ooster hout en de Zandput. Eeuwenlang is er tot de riolering kwam in de polder gebaggerd. Hoe belangrijk dit werk was blijkt nit het aantal woorden dat er boven liet IJ voor is gebruikt. (Uit)baggeren-(uit)beugelen-modderen-verdiepen-uitdiepen-opspeten-opmaken-opnemen-uitschieten- ui t bon ken-oprui men-specie trekken-uitgooi en-ui twerpet!-slikken-prut teil-vlos sen 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 71