1 Ten geleide In de 800-jarige geschiedenis van de waterschappen in Hollands Noor derkwartier stonden zij zelden zo sterk in de belangstelling als in 1994. Overstromingen, verkiezingen, jubilea, taakoverdracht en het afscheid van een dijkgraaf waren daarvan de oorzaak. Al deze gebeurtenissen hebben in de loop van het jaar de nodige aandacht gekregen. De over stromingen zullen naast alle schade wellicht ook een grotere betrokken heid van de ingelanden en ingezeten bij de verkiezingen van de algeme ne besturen opgeleverd hebben. De jubilea van de voormalige hoogheemraadschappen Noordhollands Noorderkwartier en van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, die in 1993 samensmolten tot Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, leverde twee gedenkboeken en een tentoon stellingscatalogus op. De overdracht door de gemeente Alkmaar van het waterbeheer op haar grondgebied aan de waterschappen Het Lange Rond en Groot-Geest- merambacht was voor de redactie van deze periodiek de aanleiding om eens stil te staan bij de geschiedenis van het waterbeheer in Alkmaar. De beide waterschappen, alsmede het Hoogheemraadschap van Uitwateren de Sluizen in Hollands Noorderkwartier, hebben de uitgave van dit the manummer gesteund met een geldelijke bijdrage. Na een woord vooraf van de beide dijkgraven volgt een overzicht van de waterschappen die in de loop der eeuwen geleid werden door de duizend en een dijkgraven van de titel. Daarna volgt een aantal bijdragen die toegespitst op het voormalige wa terschap Overdie en Achtermeer een beeld geven van de ontwikkeling van het waterbeheer tegen de achtergrond van de verstedelijking. Deze bijdragen zijn van de hand van onze oud-voorzitter, de heer J.J. Schilstra, die tevens de initiator was van de overige bijdragen betreffende het die selgemaal "J. Leegwater". Tenslotte het afscheid. Dr.ir. J. IJff nam dit jaar afscheid als dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en als voorzitter van Oud-Alkmaar. In zijn persoon is de relatie tussen het instituut water schap en de geschiedenis van Alkmaar duidelijk zichtbaar. Aan Jaap IJff is dit boekje door de Vereniging Oud Alkmaar in dankbaarheid opgedra gen. Het bestuur van Oud-Alkmaar 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 7