rdiger van de lit. De direc- tur,alhier, 2 door de iddags t den alhier nt U in- ,lo. targ. huis. icie Noord- n aantal wa- itregelen bij te ongerust- rludeerd zou aar enigszins schapsbestu- zoals "zand, jegaan moet een water- ;r met klem ar op grond agen en ab- dus bij de al van nood maar enkele uren om een goed heenkomen te zoeken. Bij de grote is wat meer tijd beschikbaar. Dan is het ook mogelijk dat men 's nachts zal moeten vluchten. Afgeschermde lantaarns zullen nodig zijn. Is er geen petroleum meer, dan wellicht gasolie van een naburig gemaal. Is inunda tie niet meer te voorkomen, dan moeten de bewoners zo spoedig als mogelijk is, worden gewaarschuwd. Hoe? "Door enkele hoornblazers, voorzien van een rijwiel, die thans kunnen worden aangewezen en geïnstrueerd". Waar naar toe? Liefst naar dorpen en steden boven 0,20 m NAP. Dijken, ook al liggen ze gunstig wat hoogte betreft, beschutting voor mens en vee geven ze veelal niet. Dan wordt aanbevolen vrouwen, kinderen en ouden van dagen op de zolderverdiepingen te laten wach ten; daar ook bijtijds levensmiddelen, kleren, dekens en dergelijke te ber gen en na te gaan wat men niet vergeten mag mee te nemen: "een ver schoning, handdoek, deken, kussensloop, ledige strozak, overjas of man tel, zeep, bord of schaaltje, lepel, vork en mes, lucifers, kaars, voedsel, drank enz. Vooral niet te vergeten persoonsbewijs, distributiekaarten, po lissen, eigendomsbewijzen". En vooral nog dit: reserveer een hoeveelheid drinkwater! Dan volgen nog aanbevelingen wat te doen 0111 vitale onderdelen van laaggelegen gemalen snel in veiligheid te kunnen brengen. Voordat de commissaris Backer en griffier Van Urk de brief tekenen, volgt nog een maal de onderstreepte waarschuwing: "Er is uitdrukkelijk geen enkele directe aanleiding tot ongerustheid, het is de tijd die ons verplicht..." Wat deed de gemeente Alkmaar met deze sombere, maar noodzakelijke informatie? Op 14 maart ging een uitnodiging uit 0111 op de 27e ten stadhuize te komen vergaderen. Een bewogen vergadering Van gemeentewege is nagegaan hoever de woningen bij een dijkdoor braak in het water komen te staan. Bij een waterstand van 0,20m NAP, zullen de bovenverdiepingen van de in de polder gelegen woning en, met uitzondering van die in de Schermer, maar tijdelijk bewoonbaar zijn. De polder moet bij het volstromen zo spoedig mogelijk ontruimd worden, daar het gevaar van instorting van de huizen tengevolge van de golfslag lang niet denkbeeldig is. Als vluchtoord zou voorlopig de be bouwde kom van Alkmaar kunnen dienen. In het algemeen kan worden aangenomen dat de straten, pleinen en bouwterreinen in Alkmaar hoger dan 0,20m NAP liggen. Het vee kan op de navolgende plaatsen bijeen worden gedreven: gemeentelijk sportpark, de Krocht, bouwterrein "Nooit Gedacht" aan de oostzijde van de Bleekersloot, middengedeelte van de Juliana van Stol- 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 61