was er niet. Daarnaast liet het gebouwde in technische en maatschappe lijke zin veel te wensen over. Deze algemeen landelijke ontwikkeling was ook in Alkmaar waar te ne men. Langs de Kennemerstraatweg en de Nieuwlandersingel was inmid dels bebouwing gerealiseerd, vanaf ca. 1890 gevolgd door delen van de latere buurten Westerhoutkwartier, Spoorbuurt en Emmastraatkwartier. De volkshuisvesting wordt tegen het einde van de 19e eeuw, wanneer Alkmaar ca. 18.300 inwoners heeft, een zaak die het hele land bezig houdt. Men realiseert zich dat het particulier initiatief het woningpro bleem met kan oplossen en er wordt meer en meer aangedrongen op een krachtig overheidsingrijpen. Voornamelijk door buitenparlementaire actie wordt in de troonrede van 1897 een woningwet aangekondigd. Bij Koninklijk Besluit van 11 september 1899 wordt het ontwerp van de Woningwet openbaar gemaakt, en op 19 april 1901 in de Tweede Kamer aangenomen. De wet treedt op 1 augustus 1902 in werking en is een ty perend voorbeeld van de maatschappelijke hervormingsgeest van die tijd en draagt, gelet op de toenmalige situatie, een radicaal karakter. Het winstbeogend particulier initiatief op het gebied van de woningvoorzie ning wordt sterk aan banden gelegd, terwijl de wet de basis vormt voor woningbouw door niet op winst gebaseerde verenigingen en ge meenten. De wet gaat weliswaar hoofdzakelijk over (volks) woningbouw, maar is daarnaast óók een algemene bouw- wet en bevat min of meer enige ruimtelijke bepalingen. Daarmee was, tenminste in beginsel, vastge legd dat ook het ruimtelijk kader van de woning en van gebouwen in het algemeen, voorwerp moest zijn van aanhoudende overheidszorg. Onder andere kon de verplichting aan gemeenten met meer dan 10.000 inwoners worden opgelegd, een uitbreidingsplan voor de aanleg van straten, grachten en pleinen vast te stellen en deze tenminste éénmaal in de tien jaar te herzien. Na een aantal wijzigingen kreeg de Mr. H. Goeman Borghesius, minister van Binnenlandse zaken. Mr. P.A. Cort van der Linden, Mr. N.G. Pierson, minister van Justitie. minister van Financiën. De drie ministers die de Woningwet ondertekenden. 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 34