Het zuidelijk gedeelte van het Gecstmerambacht in 1624 in kaart gebracht door Adriaen Anthonisz. Polders in het Geestmerambacht Het is vrijwel ondoenlijk om in een kort bestek recht te doen aan de ui terst ingewikkelde geschiedenis van het voormalige waterschap Geest merambacht en het huidige Groot-Geestmerambacht. Een aanzet daar toe is te vinden het gedenkboek dat in 1990 bij het tienjarig bestaan van Groot-Geestmerambacht verscheen.18 Hier kan alleen een overzicht gegeven worden van de voormalige pol ders en bannen die binnen de huidige gemeentegrenzen van Alkmaar vallen. Daartoe moet eerst het verschil tussen banne en polder worden uitgelegd. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 26