wet, het Bestuur, de leden van het Bestuur en de beëedigde beambten van den polder belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften van deze keur. Het Bestuur is bevoegd gedurende een tijdvak van 30 dagen na de bekeuring met de bekeurden in schikking te treden. Artikel 22. Overtreding of niet-nakoming van de bepalingen van deze keur wordt gestraft: a. die van de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 en 19, derde lid, met een boete van ten hoogste 10,of hechtenis van ten hoogste drie dagen; b. die van de artikelen 7, 11, 13 en 17 met een boete van ten hoogste 3,of hechtenis van ten hoogste 2 dagen; c. die van de artikelen 2, 3 en 4 met een boete van ten hoogste 1,of hechtenis van één dag. Artikel 23. Overeenkomstig het bepaalde bij de Keurenwet is het Bestuur bevoegd tot het op kosten van de overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen toe stand herstellen van hetgeen in strijd met deze keur is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, be schadigd of weggenomen. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, geschiedt dit niet dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd. Aldus vastgesteld door het Bestuur van den polder Overdie en Achtermeer, nadat het ontwerp, ingevolge artikel 136 van het Algemeen Waterschaps-Reglement voor Noordholland, vooraf gedurende 14 dagen ter inzage van belanghebbenden heeft gelegen, waarvan tevoren door middel van aanplakking openbare kennisgeving was gedaan en nadat, tegelijk met die openbare kennisgeving, aan het Bestuur der gemeenten Alkmaar en Heiloo, op 110

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 108