sprakelijk is, indien de daarna genoemde ontbreekt (ontbreken). Artikel 19. Door het Bestuur wordt ten minste eenmaal per jaar schouw gedreven over de naleving van de in de artikelen 2, 3, 4 en 16, derde lid, genoemde verplichtingen, welke schouw, onverminderd het bepaalde bij artikel 134 van het Algemeen Waterschaps-Reglement voor Noordholland, ten minste 14 dagen tevoren door middel van aanplakking bekend gemaakt wordt. Indien bij een schouw bevonden wordt, dat aan een verplichting niet is voldaan, geeft het Bestuur, onver minderd zijn bevoegdheid zulks als een overtreding te behandelen, hiervan aan den betreffenden onderhouds plichtige schriftelijk kennis, onder mededeeling, dat hij er voor heeft zorg te dragen, dat bij een na verloop van ten minste 14 dagen te houden herschouw wél aan de ver plichting voldaan is. Blijkt de onderhoudsplichtige bij een herschouw nog in gebreke gebleven te zijn, zoo levert zulks een nieuwe overtreding op. Artikel 20 Het Bestuur is bevoegd van de verbodsbepalingen van deze keur tot wederopzegging, al dan niet onder voor waarden, schriftelijk ontheffing te verleenen. De ontheffingen verleend onder gelding van vroegere keuren, worden geacht uit hoofde van deze keur verleend te zijn. Hij, die een voorwaarde, verbonden aan een ontheffing, niet nakomt, wordt geacht geen ontheffing verkregen te hebben. Artikel 21. Onverminderd het bepaalde bij het Wetboek van Straf vordering zijn, overeenkomstig het gestelde bij de Keuren-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1994 | | pagina 107