n voor zijne rijs hiervan is dsel van hem van den ver- 1922), tevens :t Koninklijk langrijke bij- ap over pen- i zijn artikel snige bijzon- nningen zijn I hen geborei cht verdraag ageschool oj men de aan n en Jacobn valt al zee- den van zij >ol. 691 en wer<l 5 Mei 1670 dt hij nu op ld, dan moet e poging om ;er te stellen. 48. Voorzijde van de penning voor de gouden bruiloft van J. Bruinvis en A. Zilcken (0 43 mm). Deze symbolische voorstelling was in de 1 le en 18e eeuw zeer geliefd. Overdrijving heerscht wel meer in de opschriften der monumenten van steen of metaal". Jacobus ten Dam werd in 1708 te Amsterdam geboren. Na zijn studie werd hij in 1732 tot priester gewijd. In 1756 werd hij pastoor in Alkmaar en wist zich daar "door zijne welmeenendheid en vredelievendheid bemind te maken. In 1758, toen zijn statie 446 communicanten telde, bekwam zijne kerk een nieuw orgel, in 1761 een nieuwen paaschkandelaar; in 1759 liet hij eene nieuwe luna maken voor de remonstrans, omzet met de juweelen van wijlen zijne moeder en zuster. Hij kocht een graf in de Groote kerk en bestemde dit voor zich en de volgende pastoors der statie; daarin werd den 24en Mei 1758 ter aarde besteld zijn broeder Johannes, eerste pastoor te Kralingen, die, lijdende, om zich te ver- poozen tot hem gekomen, maar verergerd en den 18en bezweken was. Hij zelf overleed den 2en Juni 1776 en werd den 4en begraven bij zijn broeder, wiens grafschrift hij langs den rand van de reeds opschriften dragende zerk had doen beitelen, zoodat er voor het zijne geene plaats overschoot". Van deze drie penningen zou het ontwerp van het exemplaar voor Cornelis Buisman en de keerzijde van de penning voor Jacobus ten Dam van Wouter Muller zijn. Van Mullers leven is vrijwel niets bekend, behalve dat hij evenals de zilversmid Lutma uit Emden afkomstig was. Het staat vast dat hij in 1641 lid van het Amsterdamse zilversmidsgilde werd. Bekende penningen van hem zijn een serie zeehelden, Tromp, de Ruyter en Evertsen. Ook twee huwelijkspenningen behoren tot de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar. Beide komen uit familiebezit van de al genoemde C.W. Bruinvis. De ene is gemaakt ter gelegenheid van het vijftig jarig huwelijk van Joannes Bruinvis en Angeneta Zilcken op 26 maart 1734. Deze penning is een typisch voorbeeld van een algemene penning. De voorzij de toont een symbolische voorstelling met een in die tijd geliefd motief voor zilveren of gouden bruiloften: de Tijd, in de gedaante van een gevleugelde oude man, met zeis en zandloper, met links en rechts van hem een obelisk, met op ene sokkel een L 50) en op de andere het getal 50. De tweede penning is geslagen ter ge legenheid van het 25 jarige huwelijk 87

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 86