Hollandsche Synode gemagtigd werd, pleiten niet alleen voor zijne meer dan gewone kennis en achting, maar een treffend bewijs hiervan is de fraaije prent in zwarte kunst voorhanden, met het afbeeldsel van hem als een deftig Leeraar met mantel en bef, en een bijschrift van den ver maarden Dichter Johannes Vollenhove." De eerste archivaris van Alkmaar C.W. Bruinvis (1829-1922), tevens beheerder van het museum van oudheden was lid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Hij schreef belangrijke bij dragen in het Tijdschrift, later Jaarboek van dit genootschap over pen ningen, die betrekking hadden op zijn geboortestad. In zijn artikel "Alkmaarsche Begafenispenningen" (1907) geeft Bruinvis enige bijzon derheden over de personen waaraan deze drie begrafenispenningen zijn gewijd. Over Van Olphen schrijft hij o.a.: 48. Voorz pennii goude van J. en A. 0 4 Deze voorsti in de eeuw 47. Voor- en keerzijde van de zilveren begrafenispenning voor Jacobus ten Dam (0 62x54 mm). "Volgens het opschrift van dezen penning werd Van Olphen geborei te Leiden den 14 November 1648, met welk jaar zich slecht verdraag zijne inschrijving als 14-jarig student aan de Leidsche Hogeschool o; 19 October 1660; maar het is ons meer gebleken, dat men de aan staande studenten ouder aangaf dan zij waren". De andere begrafenispenningen zijn van Cornelis Buisman en Jacobi ten Dam. Bruinvis schrijft daarover: "Van eerstgenoemde valt al zee weinig te melden". Buisman werd in 1675 na het overlijden van zij voorganger onderwijzer der eerste klasse van de latijnse school. "Hij stierf nog in dezelfde betrekking den 26 Januari 1691 en wem den 30 te Schermerhorn begraven, werwaarts ook den 5 Mei 167< het lijk zijner vrouw Maartje Jansdr. was vervoerd. Wordt hij nu op zijn begrafenispenning 'praeceptor quartae classis' genoemd, dan moet dit aan eene vergissing toegeschreven worden of aan eene poging om den overledene in de oogen van het nageslacht wat hooger te stellen. 86

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 85