waarschuwing én bekendmaking. VUrHEID- GELTRHElV. ÉRÓEDERSCHAA JL> Stads-beftuurders van Alkmaar waarfchuwen by deze een iegelyk, welke nog Stedelyke Recepisfen van hier, 'tzy metofzonder Billetten of Declaratoiren van het Committé tot inwisfeling van Franfche Asfignaten en Stedelyke Recepisfen alhier, of anders zoodanige billetten of declaratoirenalleen, onder zich berusten de mogt hebbendezelven ter verwisfelinge aan te geeven aan het gemelde Committé, het welk daartoe zitting zal houden op het Stadhuis alhier opDingsdag den I5den en 2iftcn dezer Maand, 's avonds van 6 tot 8 uuren: na welken tyd geene verwisfeling der ge melde Recepisfen of Declaratoiren meer zal plaats heb ben: en maken, tevens by deze bekenddat, van den zo11™ dezer Maand afalhier zal ophouden het aan- neemen van Stedelyke Recepisfen in voldoening van eenig gedeelte van 'sLandsof Stads impofitien: wordende hiermede, van den gemelden aoflen dezer Maand af, ingetrokken en buiten effeét gefield het ge decreteerde door de voornoemde Stads-befluurders op den 23 April en 9 Mai dezes Jaars, waarby de ge melde betaaling van een gedeelte van Lands en Stads- impofltien alhier met Stedelyke Recepisfen is goedge vonden. En blyft verders in volle kragt de Aanmaning van de Municipaliteit dezer Stad van den 10 Augusty laatst- leedentot de inwisfeling van Franfche Asfignaten alhier betrekkelyk. Aldus gearresteerd den 8 Decemb. 1795, het eerfte Jaar der Bataaf- fche Vryheid, en daags daar na gepubliceerden vervolgens ook geaffigeerd 35. Gedrukte publicatie betreffende de laatste inwisseling van stedelijke recepissen. In kennisfe van my Secretaris, H. R Y S E R. Te Alkmxu by HENDRIK COSTER, Ordinaris Stads Drukker. 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 71