doken met verbaal, aan rbergier die vervalser er ljetten 3842 .J. de Lange Schiedam, le afgestem- C 10010 aan /el heel wat er ingetrok- ïkele van de de 11.000. 0.000 biljet- .000,- afge- Het is zeker i uitgegeven aan van een vezen raads- wel in vier meest fre- in de litera- 54 Keerzijde van een biljet van 45 stui vers, waarmee Gerrit Smit op 14 september zijn belasting aan de stad betaalde. tuur nog melding wordt gemaakt van de combinatie Prins-Daeij, die echter niet is teruggevonden. Er zullen zeker meer combinaties zijn voorgekomen. De provinciale recepissen die in Alkmaar werden uitgegeven werden getekend door Adriaan Klaver, die op 24 april in de plaats van de afge zette Pieter Binckhorst was benoemd als "ontvanger van des Lands Gemeene Middelen" op voordracht van het stadsbestuur. Tevens werden ze door Jan Hendrik Ruijs getekend die daartoe ook weer was aangewe zen. Van de rond 3000 exemplaren van eveneens negen verschillende coupures is er geen enkele bewaard gebleven. De handtekening van Klaver is echter in het gemeentearchief gemakkelijk te vinden. Intrekking Wanneer precies met de intrekking van deze gigantische aantallen stads- biljetten is begonnen valt niet meer na te gaan. Doordat op 23 april was besloten ze voor de helft aan te nemen in de betaling van stadsbelastin gen verdween een (klein) deel uit de circulatie, zoals ook het geval was met het provinciale papiergeld dat voor een kwart in belastingbetalingen mocht worden gebezigd. Vanaf 9 mei mochten belastingbedragen boven f 9,- volledig in stadsbiljetten worden voldaan, mits in coupures van minstens 45 stuivers en mits aan de keerzijde voorzien van de datum en de naam van de belastingplichtige. Het zo binnenkomende geld werd door de Stadsthesaurier voor provinciaal papiergeld ingewisseld, dat dan op de keerzijde weer door Vlasbloem en Bolten getekend moest zijn, maar vervolgens werd het ontvangen bedrag van f3917,- aan de meest biedende verkocht om aan contant geld te komen. De eindrekening met de provincie vermeldt in verband hiermee een tekort van f 125,- en 13 stuivers dat bij de kosten voor de inwisseling van assignaten werd geboekt. Aangezien er in april na de eerste recepissen van f 450,- nog slechts geringe aantallen van f 27,- en f 54,- binnenkwamen werd in mei nog eens om meer papiergeld en om lagere waarden gevraagd. Toen in mei M.J. de Lange de commissie verliet werd deze uitgebreid met Hendrik Wentel en Jan Baas Jr., die al eerder werd genoemd. In juni werden grotere aantallen recepissen van diverse waarden ontvangen, zodat in juli de intrekking van stedelijke recepis- 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 70