>rden gedaan n 20 stuivers issen". en, alleen al varen, werd tóficaine. ■"'yrau uf n y/ï V'LcJ dc SLccc \fa p/aca. '//S/s cte ongelee- pissen werd ;even aan de ;n tegen een hte als valse gen recepis- de Franse houden en in het bijzonder ook kennis gegeeven van zeekere order van denzel- ven Commandant aan de Militairen tegen het koopen bij Horologiemakers, zilversmeden, Galanteriewinkeliers en andere kooplieden van die soort met assignaten of recepissen". Op 4 juni rapporteerde Ruijs dat de Fransen, gemiddeld zo'n 1200 man, van 22 januari tot 17 april ruim 200.000 aan assignaten en van 18 april tot 31 mei 122.000 aan recepissen ontvangen hadden. Voor dat bedrag had 4000 man Nationale Militie van de staf tot de tam boer toe onderhouden kunnen worden. Daarbovenop was nog f 43.354,- voor brood, vlees en dergelijke uitgegeven en ongeveer f 50.000,- aan particuliere uitgaven voor de inkwartiering gedaan. Tenslotte moesten nog op last van de provincie in een groot aantal omliggende dorpen de assignaten worden ingewisseld. Pas toen Ruijs verzocht om "maatregelen om de financien van land, stad en burgerij voor het vervolg van diergelijke ruineuse depenses te bevrijden", volgde eindelijk op 6 juni een publicatie van stadsbestuur en Commandant van de troepen gezamenlijk, waarin wordt gesteld dat: "tot verachting der wetten en van het Algemeen welzijn, vele joden en anderen in deze stad valsche Adsignaten inbrengen en een verbo den handel drijven, koopende 't zij in Adsignaten 't zij in geld, rece pissen welken deze Municipaliteit aan de militairen van het Garnizoen afgeeft; Dat geheime vijanden der Vrijheid goederen van fransche militairen koopen welke zij voor recepissen gekocht hebben gelijk ook Militaire goederen". Dan volgen enkele uitdrukkelijke verboden: 1. Niemand, wie hij ook zij, mag van fransche Militairen eenig goed koopen, hetzij kleding, toerusting, sieraad of linnen, gekocht met recepissen of andersins, op poene van volgens 's Lands wetten te worden gestraft en met verbeurte der gekochte goederen. 2. Op dezelfde straffe is ook verboden, eenigen koophandel van recepis sen met fransche Militairen te doen; dewijl dezelven niet afgegeeven worden, als om hetgeen dezen noodig hebben, te koopen; en zij dezelven niet tegen assignaten of geld mogen verkoopen of verwisse len. Tien dagen later werd besloten "van degenen die Stedelijke recepissen ter inwisseling aanbrengen een schriftelijke verklaring op het woord van een eerlijk burger af te eischen dat de Stedelijke recepissen ten bedrage der opgegeevene somme, door dezelven wegens winkelgoederen ten behoeven van fransche Militairen verkocht, ontvangen zijn". Toch werden ook twee weken later nog steeds misbruiken gemeld: De 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 66