Num,fi2/5 Jr'7^"dy Geljlbeid, Broeder/ha?. RECEPISSE* !n 1 111 3 Jlui'vers Holland/de a Sol/ de Hall: jo Sol/ de Trance» De Monicipalitcir der Stad jillanaar belooft de inwisfclipg van deze Rcccpislc togen gelyke waar de in ccnof meer Provinciale Rcccpiden van Hol land. Alkmaar den 7 April 1795, lier eerfte Jaar der Bataatfchc Vjyheid. (Oa/7 C^7- "*tr/£>tn/*fc V-s/» X/jtefif i Nlim. ffól Pnheidj Gehkhetd, Broederjchap. RECEPISSE, ^5 /ujvert Uoll.mdrcb 5 Livref d 45, g P M W De Municipliteit der S'tl si k-nier belooft de Inwulclirt^ vua Jczc Rcccpi tgclvkc waar in de i:t ce:i ol meer 1'rjn.i.uie iUccpuic 1 van Hol- land. Alkmaar den 7 Apiii »;yj, lei icrilc Jaar der - Uautilcfac VivhciJ. y NlllU. SS9 yn^id* G'hkbeid, Erctdtrrcbsf. RECEPISSE. 4t BOtb ttilturj/d, 4i«r 10 Zdvrt/dt Frar.cte De Municipalitcit der Stad XlVmaet belooft de imvisfeling van deze Recepisfc tegen geljke waar de 111 een of meer Provinciale Receplifen van Hol- lanJ* Alkmaar den 7 April 1797 j het cerfle Jaar der Baualtchc Vryheid. '--n- ■MMMMni .0 k Nuffl I'rjheidGeljk'teid, Broeder/chap. 0 '^RECEPISSE. 15«:i- Ihllartdfcb I I 4 FlorcdtlhÏÏ; 15 Livre/de Frar.ee. De Municipalitcit der StadslHmacr- belooft dc inwisleling van deze Reccpisle tegen gclyJrts waar de in een o( meer Provinciale Rccepisfen van HöW land. Alkmaar den 7 April 1797, het eerflc J Batacifche" Viyheid. I') ds/- ^4-~vr/^C~. 29. Stedelijke recepisses, getekend door Voorhout en Daeij (2x), 52% van ware grootte. Walraven en Kok en J. de Wit Dzn. en Ruijs, zijn de recepissen van Alkmaar uniek; geen enkele van de thans bekende Nederlandse provinciale en stedelijke recepissen is in kleur uitgevoerd. Niet minder dan negen verschillende coupures werden gedrukt. Door het haastwerk en de enorme benodigde aantallen sloeg het zetdui- veltje regelmatig toe en raakten zetsels beschadigd, zodat die moesten worden bijgewerkt. Daardoor komen er zelfs binnen het geringe aantal bewaard gebleven biljetten veel varianten voor. Het is niet waarschijnlijk dat nog hogere waarden hebben bestaan, omdat de laagste waarde van de provinciale reeks f 18,- was. De rekening van de stadsdrukker bedroeg f 551,- en 14 stuivers; om in de gunst van het nieuwe stadsbestuur te blij ven zal hij wel een vriendenprijs gerekend hebben. Hij had daarnaast natuurlijk ook ander werk, zowel voor de stad als hoogstwaarschijnlijk voor de Fransen (zie permissie- en invitatiebiljetten). Alle stadsrecepissen zijn gedateerd 7 april, de dag waarop ook het 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 63