- flV 0 4 /lm,n Hrtmlfih. b Ihti - n om de tot c te kunnen ien voortaan Het Comité >r de uitvoe- eid i indemniteit de Fransche mielde assig- :ker Hendrik e papier, dat pierfabrikan- en loden let- jetjes tegelijk :e bedrukken ijken maakte ak van rode, ng door ver- 1 dit opzicht n kleur iet woord •ecepis anderste twee ilinea' s idem gehele tekst gehele tekst onderste twee alinea's rand en bovenhelft volledig Num.f«n RECEPISSE 4- 4-' I* 3 fiatrrrt HoUarJJcb. 3 Colt ét Hüh. 10 Solf de France. Dc Munfcipaliteic der Stad Alkmaar belooft 3e invrisfèlmg van deze Reccpisfc tegen gclylce waar- de in een of meer Pro yinciale Recèpisfcn van Hol land. Alknmr den 7 April 1795, het ccrfte Jaar der Xum.^?C.V «JfciS ciljlé'H, UmfaftlQ- RECEPISSE. fiui.m Hol'iviifib 4 Joh aolj. ij Solf Je Frame. De Mónieipaliteir d<-r Stad 'Alkmaar belpoftdê inwisfcHng nn doza. tlccepislc' tegen gcfjkh de üVeeti of meer. Provinciale Rccéoisfen van Hol- - land. Alkrn^r dén 7, April 1705 j het eerffe Jaar dec Bsaaflche Vryhcid. Num. (jq88 Wyfoid, Gtlykbrié, Brotéerfcbtf RECEPISSE. 9 Huivert HoUtméfcb 9 folt ét Halh 20 Solf de France* De M inicipa'ltesr der Stad Ernaar bdooft de fmvhf.lm* van deze Recepisfe tegen gelyke \cur- de in een of meer Provinciale Rcce^ifen van Hoi* luid. Nllffi. 'Z d*. Vry!:nJ, GrfyMno, 'VroidafctQ, RECEPISSE. I I IT T 25 Solf Je Frame- De Municipalitdc der Stad Alkmaar belooft dl wwtslding van deze Rccepufe tegen gclykc waar de m een of meer Provinciale Rcccpisfcn van Hoi- land. Alkmnr tfc 7 April 1795, bet cerffo Jaar der Bataafichc Vryhcid, r~i\. 28. Stedelijke recepisses, getekend door Voorhout en Daeij (3x) en Dijl en Prins (2x), 52% van ware grootte.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 62