Ten geleide J-IJff Geld en geschiedenis hebben veel met elkaar gemeen. Zo lang Alkmaar bestaat hebben geld en munten het bestaan van de stad beinvloed. De economische ontwikkeling van de stad gaat hand in hand met de toene mende rol van het geld in het maatschappelijk verkeer. Specifieke inte resse in de geschiedenis van geld en munten is er altijd geweest. Maar deze belangstelling beperkt zich veelal tot een kleine groep geïnteres seerden. De rijke historie van geld en van penningen verdient echter de aandacht van een ieder die een liefhebber is van de geschiedenis in het algemeen of van die van regio of stad in het bijzonder. Daarom is het themanummer van de periodiek van Oud Alkmaar dit jaar gewijd aan dit onderwerp. Het bijzondere is dat de geschiedenis van het geld in relatie wordt gebracht met Alkmaar. Geld is er in vele gedaanten: munten, penningen, papiergeld. Met al die soorten heeft Alkmaar in de loop der tijden te maken gehad. Munten en penningen zijn ook geslagen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen of als beloning voor individuele verdiensten. Dan verte genwoordigen zij in de eerste plaats een ideëele waarde ook al heeft een gouden of zilveren penning natuurlijk ook een reëele waarde. Munten en penningen zonder intrinsieke waarde zijn er ook buiten het normale geldverkeer. Denk aan penningen voor gas- en electrameter. In deze uitgave komen veel facetten van de relatie tussen Alkmaar en geld tot hun recht. Dat levert een beter begrip op voor de functies die geld en munten in de Alkmaarse geschiedenis hebben gespeeld. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Zuivelbank Alkmaar e.o. op 11 november 1993, heeft deze instelling de uitgave van dit nummer mede mogelijk gemaakt. Oud Alkmaar is de auteurs, de redactie en de Rabobank dankbaar voor het tot stand komen van deze zeer verzorgde publicatie. De voorzitter, 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 5